Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

13 av 73 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:367). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:308


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  har upphävts genom kungörelse (1971:1011).


1 kap. Om registerkarta, om förteckningar över samfälligheter (bihang B)

och gemensamhetsanläggningar (bihang GA) samt om vissa beteckningar

2 § 1 mom. Vid upprättande av registerkarta skola fastigheters och samfälligheters gränser samt de registerbeteckningar, varunder fastigheterna och samfälligheterna upptagas i fastighetsregistret, utmärkas å kartan.

Nummer å fastighet, i vars registerbeteckning kvartersnamn ingår, skall genom understrykning skiljas från nummer å annan fastighet.

Införes anteckning om servitut i fastighetsregistret, skall servituts områdets gränser utmärkas å registerkartan, om så kan ske. Inom området utsättes beteckningen Serv.

Å registerkartan skola, om så lämpligen kan ske, utmärkas dels grän serna för område som upplåtits för gemensamhetsanläggning upptagen i bihang GA samt anläggningens registerbeteckning, dels gränserna för ledningsrättsområde samt beteckningen Lr. Kungörelse (1974:149).

2 § 2 mom. Registerkarta skall dessutom uppta:
      a) detaljplan och områdesbestämmelser samt motsvarande äldre planer,
      b) fastighetsplan och motsvarande äldre plan,
      c) märkligare offentliga byggnader,
      d) allmänna vägar, till de delar nyttjanderätt till mark förvärvats för dem eller vägrätt föreligger.

I fråga om planer som avses i första stycket a) skall på registerkartan utmärkas gränser för
   1. kvartersmark och indelningen i kvarter,
   2. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker samt
   3. vattenområden.

I fråga om fastighetsplan redovisas gränser för och beteckningar på föreslagna fastigheter eller samfälligheter (lotter).

Beträffande äldre planer får tidigare redovisningssätt behållas.

Om en på kartan utmärkt planlinje sammanfaller med gränsen för en fastighet eller en samfällighet, skall detta förhållande framgå av kartan. Framgår inte de yttre gränserna för planområdet genom utmärkandet skall de särskilt utmärkas på kartan.

Till registerkartan får upprättas en bestämmelsekarta som redovisar sådana uppgifter som avses i 33 § första stycket 2--7 och andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Förordning (1988:795)

1 kap. 6 §

  Om kvartersindelning och kvartersnamn skall ligga till grund för beteckningarna för registerenheter, skall kvartersmarken indelas i områden, kvarter. Kvarter åsätts kvartersnamn.

Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall indelas i kvarter som åsätts kvartersnamn, om det behövs för redovisning enligt 4 § första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

Kvarter får inte åsättas samma namn som annat kvarter eller trakt inom kommunen. Förordning (1987:600)

1 kap. 7 §

  Registerbeteckningen för fastighet, som redovisas i tomtboken, utgörs av kvartersnamnet och ett enhetsnummer. Fastigheterna inom ett kvarter numreras i löpande följd från 1, om inte annan numrering är lämpligare.

Inom område, där stadsdels- eller rotebeteckning tidigare fogats till kvartersnamn, får även sådan beteckning ingå i registerbeteckning enligt första stycket (t. ex. "Bryggaren 2 å Kungsholmen").

Första och andra styckena gäller inte fastighet, som åsatts beteckning enligt 7--10 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Andra stycket gäller inte heller fastighet som åsatts beteckning enligt 4 a § kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
Förordning (1987:600)

1 kap. 8 a §

  När gemensamhetsanläggning upptages i bihang GA, åsättes den registerbeteckning. Bestämmelserna i 43 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) äga därvid motsvarande tillämpning. Åsättes anläggningen ej kvartersnamn och har beslut om traktnamn och traktindelning ej meddelats, skall registerområdets namn användas som traktnamn.
Förordning (1975:1119)

3 kap. 52 §

  Vad som i 2 kap. föreskrivs om registerföraren, den tjänsteman som för fastighetsboken, förste lantmätaren och mantalsskrivningsförrättaren skall tillämpas på respektive fastighetsregistermyndigheten, inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och skattemyndigheten. Vad som föreskrivs om rätten skall tillämpas på inskrivningsmyndigheten utom i fall som avses i 33 § trettonde stycket.

Med undantag av 11 § första stycket och 33 § skola bestämmelserna i 2 kap. om konungens befallningshavande tillämpas på fastighetsregistermyndigheten. Dock skall fråga om medgivande till renovering av registerkarta enligt 25 § femte stycket prövas av statens lantmäteriverk. Vidare skall uppgift om namn på gator m. m. enligt 33 § tolfte stycket lämnas av den kommunala instans som beslutat i namnärendet.

Vad som i 2 kap. sägs om den i 38 § 3 mom. förordningen (1908:74) angående jordregister omförmälda förteckningen skall i tillämpliga fall gälla S-förteckningen till jordregistret. Förordning (1990:1240)

3 kap. 55 §

  Uppläggande av stadsregister får ske i etapper. Sedan registret eller del därav upplagts, skall fastighetsregistermyndigheten göra anmälan hos statens lantmäteriverk. Därvid skall anges vilken dag registret börjat föras.

När stadsregistret eller del därav upplagts, skall fastigheter och samfälligheter, som redovisas i registret, uteslutas ur jordregistret.
Har arbetet utförts av en kommunal fastighetsregistermyndighet, skall myndigheten för detta ändamål underrätta den statliga fastighetsregistermyndigheten i länet. Förordning (1990:255)

3 kap. 63 §

  Sådan anteckning om stadsplan som avses i 18 § femte stycket fjärde punkten eller 23 § första stycket första punkten skall göras, oavsett vilket ändamål som angivits i planen. Ingår en fastighet eller en samfällighet i kvarter, antecknas kvarterets namn.

Berörs fastighet som redovisas i stadsägoboken eller område som redovisas i bihang B eller bihang C av fastighetsplan, skall uppgift om planen och dess aktnummer samt om kvarterets namn införas i kolumnen för särskilda anteckningar. När sådan uppgift införs, skall förekommande hänvisning till tomtbildningslängd överlinjer as med rött.

Andra stycket skall tillämpas även i fråga om sådan i tomtboken redovisad fastighet som inte motsvarar lott. Förordning (1987:600)

3 kap. 63 a §

  Regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighets plan enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt stadsplan och byggnadsplan som har genomförandetid enligt 17 kap. 4 § andra stycket samma lag skall redovisas i en plan- och bestämmelseförteckning (PB-förteckning). I PB-för teckningen får även andra äldre planer, bestämmelser, beslut och utredningar enligt 33 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) tas upp.

Om en bestämmelsekarta har upprättats enligt 2 § 2 mom., får sådan anteckning som avses i 11 §, 18 § femte stycket fjärde punkten, 23 § första stycket första punkten eller 63 § underlåtas, om uppgiften finns i PB-förteckningen.

Statens lantmäteriverk fastställer den blankett på vilken PB-förteckning skall föras. Förordning (1987:600)

3 kap. 64 §

  Om en fastighet eller en samfällighet motsvarar lott enligt fastighetsplan eller tomt enligt tomtindelning, skall uppgift därom införas i kolumnen för särskilda anteckningar i fastighetens eller samfällighetens rum. Förordning (1987:600)

3 kap. 65 §

  I avdelning A i tomtboken eller i rummet för fastighet eller för område i bihang B eller bihang C införd uppgift om detaljplan, områdesbestämmelser, fastighetsplan eller äldre motsvarighet till sådan plan eller bestämmelse som upphävts eller förfallit såvitt gäller kvarteret, fastigheten eller området, överlinjeras med rött.

Uppgift om att en fastighet eller en samfällighet motsvarar lott enligt fastighetsplan eller tomt enligt tomtindelning överlinjeras med rött, om på grund av ändrade förhållanden sådan överensstämmelse inte längre föreligger.

När överlinjering sker, införes samtidigt behövlig uppgift om anledningen därtill. Förordning (1987:600)

3 kap. 66 §

  Kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige utsett därtill beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn enligt 6 §.
Fastighetsregistermyndigheten skall ges tillfälle att yttra sig i ärendet och skall underrättas om beslutet. Förordning (1987:600)

3 kap. 68 §

  Register som avses i 15 § skall vara ett register över beslutade kvartersnamn. Utöver kvartersnamnet redovisas dels datum och aktbeteckning för beslut angående kvartersindelning och kvartersnamn, dels beteckning på registerkartblad. Förordning (1987:600)

3 kap. 69 §

  Statens lantmäteriverks eller fastighetsregistermyndighets beslut enligt denna förordning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förordning (1995:367)

Whoops, looks like something went wrong.