Lag (1921:378) om ströängars indragande till kronan

4 av 62 paragrafer (6 %) har ändrats i lag (1921:378) om ströängars indragande till kronan sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:683). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


14 §

  Det åligger lantmätaren att minst tjugu dagar före den beräknade tiden för förrättning, som ströängsnämnd har att företaga å fastighet, med posten avsända kallelse till den, som enligt senaste mantalslängd eller eljest tillgängliga upplysningar i egenskap av ägare innehar fastigheten; dock vare, där denne icke har känt hemvist inom riket eller han vistas utom riket, sådan kallelse icke erforderlig.

Då ecklesiastikt hemman beröres av förrättning, som här avses, göre lantmätaren i god tid hos länsstyrelsen anmälan därom, i syfte att allmänt ombud må förordnas att vid förrättningen bevaka hemmanets rätt. Lag (1977:683)

39 §

  Utöver vad i 34--38 §§ finnes stadgat skall beträffande rättegång i mål om ströängars indragande i tillämpliga delar gälla vad i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet enligt dess ursprungliga lydelse är föreskrivet i avseende å rättegången i jorddelningsmål. Lag (1935:238)

42 §

  Ersättning, som avses i 22 § eller 40 § 1 mom., skall av länsstyrelsen utbetalas, så snart förrättningen vunnit laga kraft.
Ersättning enligt 40 § 2 mom., skall av länsstyrelsen utbetalas, så snart överenskommelse träffats eller ägodelningsrätten meddelat beslut i ersättningsfrågan.

Annan odlingskostnad, som det åligger kronan att gälda, skall av länsstyrelsen utbetalas med en femtedel, så snart beslutet om ängarnas indragande äger laga kraft och fastighetens ägare anmäler sig ämna påbörja odlingsarbetet, med två femtedelar, då fastighetens ägare med intyg av nämndeman, ledamot i ägodelningsrätt eller god man för lantmäteriförrättningar eller ock två andra trovärdiga män styrker sig hava i enlighet med uppgjord plan fullgjort så mycket av vad däri föreskrives, som motsvarar halva kostnaden, samt med återstående två femtedelar, då med intyg av syneman, som länsstyrelsen på ansökan förordnat, styrkes, att det föreskrivna är i sin helhet fullgjort.
Lag (1923:98)

60 §

  Ersättning, som utgår på sätt i 56 eller 57 § sägs, skall av länsstyrelsen utbetalas, så snart beslutet om ängarnas indragning äger laga kraft.

Besväras fastigheten av sökt eller beviljad inteckning för fordran eller för avkomst eller annan förmån, som upplåtits att utgå av fastigheten, eller kan fastigheten, jämlikt 11 kap. 2 § jordabalken, i ägarens hand häfta för ogulden köpeskilling, må ersättningen icke till ägaren utbetalas, med mindre han styrker, att vederbörande rättsägare lämnat sitt medgivande därtill. Gitter fastighetens ägare ej visa sådant medgivande, skall länsstyrelsen fördela beloppet mellan rätts ägarna i den ordning, som är stadgat för fördelning av köpeskilling för utmätningsvis såld fast egendom.

Kallelse till sammanträde för fördelningen skall genom länsstyrelsens försorg med posten sändas till fastighetens ägare samt intecknings havare, som äga rätt till betalning ur ersättningen. Är intecknings havare okänd, låte länsstyrelsen införa kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar minst fjorton dagar före sammanträdet. Lag (1977:683)

Whoops, looks like something went wrong.