Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1395). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1994:1439


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Om värdehandlingar för omyndigs räkning har satts ner i öppet förvar hos bank enligt föräldrabalkens bestämmelser, svarar banken för de nedsatta värdehandlingarnas förvaring och förvaltning enligt bestämmelserna i 2--7 §§. Avtal om befrielse från bankens förpliktelser i strid mot 2--7 §§ är utan verkan.

Första stycket tillämpas också om en omyndigs värdehandlingar i annat fall finns i öppet förvar hos en bank och föräldrabalkens bestämmelser beträffande nedsatta värdehandlingar skall gälla. Lag (1988:1395)

2 §

  I fråga om inhemska värdehandlingar är banken skyldig
      1) att, om nedsättning skett av omyndigs aktier eller andra därmed jämförliga värdepapper, över vilka enligt lag bok eller förteckning förs, dels ombesörja, att den omyndige där tas upp som ägare, varvid också anmälan om förmyndarens namn och adress skall göras, dels i fråga om aktier i avstämningsbolag göra anmälan till förteckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 13 § bankaktiebolagslagen (1987:618); dock att detta icke äger tillämpning i fråga om aktier som förvaltarregistrerats enligt 3 kap. 10 § andra stycket första meningen aktiebolagslagen, 3 kap. 10 § andra stycket första meningen försäkringsrörelselagen eller 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen,
      2) att lyfta ränta å obligation samt, där uppgift om tid och ort för vinstutdelning å aktie eller annat därmed jämförligt värdepapper kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, lyfta jämväl sådan utdelning,
      3) att, om utlottning eller uppsägning av obligation tillkännagives i Post- och Inrikes Tidningar, därom underrätta förmyndaren samt i sådant fall, så ock då underrättelse om utlottning eller uppsägning meddelas av förmyndaren, uppbära betalning för utlottad eller uppsagd obligation,
      4) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar företrädesrätt till teckning av ny aktie eller sådan obligation som avses i 5 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) och 5 kap.
bankaktiebolagslagen (1987:618) tillkommer den omyndige, underrätta förmyndaren om detta samt efter framställning av denne verkställa teckningen och dessutom i övrigt lämna erforderligt biträde till aktiernas eller obligationernas utbekommande eller också se till att försäljning sker av teckningsrätten,
      5) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar ny aktie tillkommer den omyndige till följd av fondemission, vidtaga erforderliga åtgärder för aktiernas utbekommande,
      6) att å skuldebrev eller annat fordringsbevis uppbära betalning av förfallna räntor och kapitalbelopp, då betalning frivilligt erlägges, så ock, där uppgift om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, vid utebliven betalning utfärda sådana betalningspåminnelser som är skäligen påkallade för att ta till vara den omyndiges rätt samt efter framställning av förmyndaren jämväl verkställa uppsägning hos gäldenären,
      7) att, när å pantbrev eller annan inteckningshandling belöper betalning vid fördelning av köpeskillingen efter exekuti auktion g vid fördelning av köpeskillingen efter exekuti eller av löseskilling eller annan ersättning med avseende å den intecknade egendomen, på framställning av förmyndaren förete handlingen och uppbära betalningen,
      8) att, då eljest betalning belöper å nedsatt värdehandling, på framställning av förmyndaren förete handlingen, om det erfordras, och uppbära betalningen,
      9) att, då å värdehandling uppburits kapitalbelopp, därom ofördröjligen underrätta såväl förmyndaren som överförmyndaren och, då medel eljest uppburits av banken, underrätta förmyndaren i den ordning, varom överenskommelse träffats med honom,
10) att, där uppgift om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, vidtaga laga åtgärder för fordrans vidmakthållande,
11) att ombesörja anteckning om innehav av pantbrev eller annan inteckningshandling och, när överförmyndaren medgivit inteckningshandlings uttagande för annan åtgärd av inskrivningsmyndigheten, förete handlingen hos myndigheten,
12) att, när överförmyndaren samtyckt till att värdehandling eljest uttages för att företes hos myndighet eller tjänsteman, förete handlingen hos myndigheten eller tjänstemannen, samt

13) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar offentlig stämning utfärdats angående dödande av värdehandling, så ock då banken genom meddelande från kronofogdemyndigheten erhållit underrättelse, att exekutiv auktion å intecknad egendom blivit utlyst, därom underrätta förmyndaren.

Beträffande utländska värdehandlingar vare banken ansvarig allenast för handlingarnas förvaring. Lag (1987:629)

8 §

  För den vård av omyndigs värdehandlingar som enligt denna lag åligger banken har banken rätt till en årlig grundavgift, som inte får överstiga fem kronor för varje påbörjat tusental kronor av handlingarnas värde. Grundavgift får dock alltid tas ut med etthundra kronor.

Därutöver har banken rätt till en tilläggsavgift
   1. för varje vid avgiftsperiodens början inneliggande handling eller post av handlingar eller slutet konvolut med högst tolv kronor,
   2. för varje deponering eller uttag under avgiftsperioden av sådana handlingar med högst tjugo kronor, samt
   3. för varje skriftlig betalningspåminnelse som banken utfärdar enligt 2 § 6 med det belopp som gäller för en skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Den avgift som avses i första stycket eller andra stycket 1 eller 2 innefattar inte ersättning för bankens särskilda utgifter till följd av uppdraget. I fråga om ersättning för andra åtgärder än sådana som åligger banken på grund av denna lag gäller vad som särskilt har avtalats.

För en fordran på avgift eller ersättning till följd av det uppdrag som banken har får banken innehålla de nedsatta handlingarna till den del de i värde svarar mot fordringen. Banken får också för en sådan fordran ta ut betalning ur de medel som banken har tagit emot för den omyndiges räkning. Lag (1981:1335)