Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:367). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län.
Förordning (2012:367)

2 §

  Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra särskild dagbok.

I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in.
Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer under vilket det först har tagits upp.

Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel har placerats på ett räntebärande konto, bevis över insättningen. Förordning (2012:367)

3 §

  Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket ingående räkenskaperna.

Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så snart som möjligt under påföljande år. Förordning (2012:367)

4 §

  Har upphävts genom förordning (1994:943)

5 §

  Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
Förordning (2011:233)

6 §

  Har upphävts genom förordning (1989:931)