Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser

6 av 23 paragrafer (26 %) har ändrats i lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:6). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1994:1220


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Har någon anslagit egendom att såsom självständig förmögenhet fortvarande tjäna ett bestämt ändamål, skall den sålunda grundade stiftelsen anmälas hos Konungens befallningshavande i det län, där stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas. Beträffande pensionsstiftelse och personalstiftelse skall dock anmälan ske hos Konungens befallningshavande i det län, där arbetsgivaren har sitt hemvist. Lag (1967:536)

2 §

  Anmälningsplikt föreligger ej beträffande:
      1) stiftelse, vars styrelse utgöres av statsmyndighet eller vars räkenskaper äro föremål för granskning i riksrevisionsverket;
      2) stiftelse, som förvaltas av riddarhusdirektionen eller av akademi eller annan inrättning, för vilken Konungen fastställt stadgar;
      3) stiftelse, som har av Konungen fastställda stadgar och enligt dem står under särskilt anordnad tillsyn;
      4) stiftelse, anförtrodd åt ideell förening eller annat samfund;
      5) stipendiestiftelse vid enskild undervisningsanstalt;
      6) stiftelse till förmån för medlemmar av viss släkt eller vissa släkter;
      7) stiftelse, vars förmögenhet ej överstiger tjugotusen kronor; samt
      8) stiftelse, som genom Konungens förordnande eller stiftarens föreskrift är undantagen från tillsyn enligt denna lag.

Anmälningsplikt föreligger dock städse beträffande pensionsstiftelse och personalstiftelse. Lag (1971:935)

3 §

  Anmälningsplikt skall av stiftelsens styrelse fullgöras inom sex månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag eller, där uppdraget mottagits under stiftarens livstid, inom sex månader efter hans död.
Pensionsstiftelse och personalstiftelse skola av styrelsen alltid anmälas inom sex månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne förordnat om stiftelse, skall den, som omhänderhar dödsboet, om förordnandet utan dröjsmål underrätta den av stiftaren utsedda styrelsen eller den, som erhållit stiftarens uppdrag att utse styrelse. Har stiftaren ej förordnat om styrelse eller varder därutinnan lämnat uppdrag ej mottaget, skall anmälan göras till Konungens befallningshavande, som tillser att stiftelsen förses med styrelse.

Har vid utgången av ett kalenderår förmögenheten för stiftelse, som avses i 2 § under 7) och ej redan står under tillsyn enligt denna lag, ökats så, att den överstiger tjugotusen kronor, åligger det styrelsen, där icke på grund av första stycket anmälan om stiftelsen må ske vid en senare tidpunkt, att göra sådan anmälan inom sex månader efter årets utgång. Lag (1971:935)

8 §

  Anmäld stiftelse skall stå under Konungens befallningshavandes tillsyn, där Konungens befallningshavande finner stiftelsen främja ett allmännyttigt ändamål. Konungens befallningshavande äge dock från tillsyn undantaga stiftelse, som redan är underkastad nöjaktig tillsyn eller för vilken tillsyn enligt denna lag eljest på grund av särskilda omständigheter finnes icke vara behövlig. Har stiftelses förmögenhet nedgått under tjugotusen kronor, må Konungens befallningshavande jämväl undantaga stiftelsen från tillsyn, där ej fråga är om pensionsstiftelse eller personalstiftelse.

För stiftelse, som står under tillsyn enligt denna lag, gälle vad här nedan i 9-18 §§ stadgas. I fråga om pensionsstiftelse och personalstiftelse gäller dock vad i 10 och 14 §§ stadgas med de ändringar och tillägg som följa av 16 och 17 §§ lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Lag (1971:935)

19 §

  Försummar styrelseledamot att fullgöra vad enligt 3 eller 11 § åligger honom, döms till böter.

Förseelsen åtalas av allmän åklagare. Åtalet anhängiggöres vid allmän underrätt i den ort, där styrelsen har sitt säte, eller, om bestämmelse härutinnan icke är meddelad, där stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas. Lag (1991:246)

20 §

  Beslut av Konungens befallningshavande enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förbud enligt 16 § och förordnande enligt 18 § andra stycket skall gälla även om beslutet överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:6)

Whoops, looks like something went wrong.