Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:881). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:409


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


1 §

  har upphävts genom lag (1970:413)

2 §

  har upphävts genom lag (1970:413)

5 §

  Om någon i avsikt, som omförmäles i 3 §, obehörigen använder sig av eller giver annan del av yrkeshemlighet eller i paragrafens andra stycke avsedd förebild, varom han vunnit kännedom genom honom lämnat meddelande av den i samma paragraf angivna art, varde, såframt han, då han mottog meddelandet, ägde kännedom om de förhållanden, som gjorde detsamma otillåtet, straffad på sätt i 3 § sägs ävensom förpliktad att gottgöra uppkommen skada.

6-8 §§ har upphävts genom lag (1977:102)

9 §

  har upphävts genom lag (1974:161)

11 §

  Berättigad att anställa talan enligt denna lag är i de uti 3 och 5 §§ angivna fall den, vilkens yrkeshemlighet eller förebild obehörigen använts eller röjts.

Allmän åklagare må ock väcka påstående om straff för brott, varom i denna lag förmäles, i de uti 3 och 5 §§ nämnda fall dock endast efter angivelse av den, som enligt första stycket äger anställa talan i anledning av sådant brott. Lag (1977:102)

12 §

  har upphävts genom lag (1980:881)