Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:663). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:226


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  För varje inskrivningsmyndighets område skall uppläggas fastighetsbok, gemensam för lagfarts- och inteckningsärenden.
Lag (1973:100)

2 §

  I fastighetsboken skola upptagas samtliga inom inskrivningsmyndighetens område belägna fastigheter; dock skall fastighet, som är anslagen till boställe eller from stiftelse eller utarrenderad för kronans räkning eller eljest under dess omedelbara disposition, icke upptagas i fastighetsboken i annat fall än då det erfordras för inskrivning rörande fastigheten. Lag (1973:100)

6 §

  Där för verkställande av överföring till vederbörligt upplägg i fastighetsboken erforderlig upplysning ej annorledes kan vinnas, skall undersökning anställas vid sammanträde med sakägare och andra, som kunna antagas äga kännedom om förhållandena. Till biträde vid under sökningen må lantmätare eller annan sakkunnig person anlitas. Samman träde må hållas å ort, där fastigheten är belägen. Vid sammanträdet föres protokoll.

Kallelse till sammanträdet skall avsändas i rekommenderat brev och innehålla anmaning att vid sammanträdet förete tillgängliga hand lingar, vilka kunna tjäna till upplysning i saken. Där så prövas erforderligt, skall kungörelse om sammanträdet införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.

För inställelsen njute den, som inkallats, där så prövas skäligt, ersättning enligt de grunder, som gälla för vittnen i brottmål.
Beslut härutinnan meddelas av den, som håller sammanträdet; och må i händelse av missnöje talan föras enligt 52 kap. 1 § rättegångsbalken.

Kostnaden för sammanträdet bestrides av statsverket. Lag (1977:663)

10 §

  Närmare bestämmelser angående fastighetsboken och tillämpningen i övrigt av denna lag meddelas av Konungen, som tillika beträffande de särskilda inskrivningsmyndigheternas områden meddelar erforderliga föreskrifter angående bedrivandet av arbetet med fastighetsbokens uppläggande. Lag (1973:100)