Kungörelse (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen;

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i kungörelse (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:564). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen; upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:787


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


8 §

  I fråga om den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2 § mom. första stycket andra meningen gäller föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till fiske. Om någon med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2 § 2 mom. andra stycket skall ansvarsbestämmelserna i 35 c § samma lag tillämpas.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 4 §, döms till böter. Åtal för sådant brott får ej väckas vid svensk domstol, om den misstänktes fartyg är hemmahörande i Danmark. Förordning (1984:375)

9 §

  I fråga om fångst, som någon har erhållit genom brott som avses i 8 § första stycket, samt i fråga om fiskredskap, som använts som hjälpmedel vid sådant brott, gälla föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till fiske. Förordning (1975:179)

10 §

  Bestämmelserna i (34--38 §§ fiskeristadgan (1954:607) (fiskeriförordningen (1982:126) gälla i tillämpliga delar i fråga om brott som avses i 8 § första stycket. Förordning (1975:179)

11 §

  Tillsyn å efterlevnaden av bestämmelserna i denna kungörelse skall ske, förutom genom polisen, genom tillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen eller fiskeriverket samt befattningshavare vid kustbevakningen. Förordning (1991:564)