Lag (1933:395) om ersättningsskatt

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i lag (1933:395) om ersättningsskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:336). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1933:395) om ersättningsskatt upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1453


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


3 §

  Taxering till ersättningsskatt skall ske i den kommun, som enligt 14 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är företagets hemortskommun. Lag (1984:1077)

4 §

  Fråga om taxering till ersättningsskatt prövas av den skattemyndighet som skall taxera företaget till statlig inkomstskatt.

Taxeringsbeslut skall meddelas senast andra året efter det år, då företaget rätteligen skulle ha taxerats till statlig inkomstskatt för sin inkomst under det i 1 § avsedda verksamhetsåret. Lag (1990:336)

5 §

  har upphävts genom lag (1990:336)

6 §

  Ändras taxeringen till statlig inkomstskatt skall skattemyndigheten besluta om den ändring av taxering till ersättningsskatt som föranleds härav. Lag (1990:336)

7 §

  Om företaget före augusti månads utgång året efter det, då ersättningsskatt påförts företaget, utdelar det beskattade beloppet till delägarna, skall därpå belöpande ersättningsskatt betalas tillbaka.
Beslut om återbetalning fattas av den skattemyndighet som taxerat företaget till ersättningsskatt. Ansökan om återbetalning skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den 1 september.

Vid bedömande av frågan, huruvida utdelningen avsett genom ersättningsskatt beskattat belopp, skall iakttagas, att senare intjänad vinst, i den mån den ej använts för lagstadgad avsättning till reservfond eller för erforderlig avsättning till på vinsten belöpande skatter, skall anses utdelad före tidigare intjänad vinst.

På belopp, som betalas tillbaka, utgår inte ränta. Lag (1990:336)

8 §

  I övrigt gäller för taxering till ersättningsskatt taxeringslagens (1990:324) bestämmelser i tillämpliga delar. Lag (1990:336)