Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:1062). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


6 §

  Har beslut om ersättning till sakkunnigt biträde enligt 5 § vunnit laga kraft, får det verkställas enligt föreskrifterna i utsökningsbalken om fordran för vilken betalningsskyldighet har ålagts genom dom som har vunnit laga kraft. Förordning (1981:1062)