Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

4 av 9 paragrafer (44 %) har ändrats i kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1264). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror upphävdes 2007-07-01 genom SFS 2007:610


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  För bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror till svenskt eller finskt tullområde skall personal vid den svenska kustbevakningen samt personal, tillhörande Finlands gränsbevakningsväsende, utöva gemensam bevakning inom det vattenområde, som befinner sig mellan 60 30 och 59 45 nordlig bredd och som begränsas i väster av räta linjer dragna mellan följande skär, nämligen Högkallegrund, Östergryndan, Klacken, Gråskälsbrännan, Understen, Travarn, Halsaren, Storbrottet, Lerbådan, Simpnäsklubb, Håkanskär, Tjärven, Söderarm och Längden, samt i öster av räta linjer dragna mellan skären Jernbådan, Sälskär, Malgrunden, Skarven, Yttre Borgen, Gislan, Torskubbar, Sandgrunden, Uddbåda, Mellangadden, Nyhamn, Lågskär, Vittensten, Granbåda och Voronina samt därifrån av en rät linje dragen rakt söderut.

Angående bevakningstjänstens anordnande skall närmare överenskommelse träffas mellan kustbevakningen samt chefen för Finlands gränsbevakningsväsende. Förordning (1988:465)

2 §

  Inom den del av det i 1 § omförmälda vattenområdet, vilken befinner sig väster om den linje, som angives i art. 2 mom. I d) i den i Genève den 20 oktober 1921 avslutade konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering, må finsk bevakningspersonal å farkost företaga den visitation, som oundgängligen påkallas av det med bevakningen avsedda ändamålet, ävensom utöva samma rätt att verkställa beslag, som jämlikt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker och lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillkommer svensk tulltjänsteman.

Vad nu sagts skall dock i vad rör den del av vattenområdet, som ligger mellan det svenska territorialvattnet och angivna linje, gälla endast såvitt fråga är om farkost av svensk eller finsk nationalitet.
Förordning (2000:1264)

4 §

  Egendom, som jämlikt 2 § beslagtagits av finsk bevakningstjänsteman, skall tillika med skriftlig rapport angående beslaget direkt eller genom svensk bevakningspersonals försorg överlämnas till vederbörande svenska tullkontor.
Förordning (1999:464)

5 §

  Den rapport, som enligt 4 § skall överlämnas till svenskt tullkontor, skall innehålla uppgift om tid och ort för beslagets verkställande.

Erfordras ytterligare utredning i anledning av beslaget, skall densamma verkställas av Tullverket eller svensk polismyndighet.
Förordning (1999:464)