Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:675). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


3 §

  Är framställning hos tingsrätten gjord om åtgärd, varom sägs i 2 §, och finner tingsrätten att kostnad för åtgärden bör förskjutas, äge han att, innan beslut fattas, av den, som åtgärden påkallat, kräva förskott med belopp, som han prövar skäligt. Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara åtföljd av styrkt översättning till danska, norska eller svenska språket. Lag (1987:675)