Kungörelse (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1265). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror upphävdes 2007-07-01 genom SFS 2007:611


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-08


1 §

  Inom svenskt och danskt territorialvatten i Öresund och i vissa delar av Kattegatt och Östersjön, närmare bestämt

å den svenska sidan från 56' 27' nordlig bredd (Hallands Väderö fyr) utmed Skånes väst-, syd- och ostkust till 55' 39',8 nordlig bredd (Stenshuvud) och

å den danska sidan dels från 12' 17',5 ostlig längd (Gilbjerghoved) utmed Själlands nord- och ostkust samt Möen och Falster till 11' 58' ostlig längd (Gedser) dels ock kring ön Bornholm och kring Aerteholmene,
skall svensk och dansk bevakningspersonal, enligt de närmare bestämmelser varom överenskommelse träffas mellan Tullverket och vederbörande danska tullmyndighet samt med iakttagande i vad den svenska sidan angår av bestämmelserna i 2--11 §§, samverka för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror till Sverige och Danmark.

Vad i denna kungörelse sägs om territorialvatten äger icke tillämpning beträffande hamnar och hamninlopp.

Såvitt angår åtgärder mot olovlig införsel med fartyg av svensk eller dansk nationalitet skall sådan samverkan, som ovan avses, äga rum även inom vattenområde närmast utanför ifrågavarande territorialvatten inom den zon, varom förmäles i artikel 9 i den i Helsingfors den 19 augusti 1925 avslutade konventionen angående motarbetande av smuggling av alkoholvaror med den i konventionens slutprotokoll intagna förklaringen till samma artikel. Förordning (1999:465)

2 §

  Vad enligt 1 § 2 mom. 3 och 2 § 1 mom. andra stycket lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker gäller för de fall, då beträffande spritdrycker, som införts till svenskt territorialvatten, av omständigheterna uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen föras i land, skall tillämpas vid införsel till sådant svenskt territorialvatten som anges i 1 § endast om det av omständigheterna dessutom uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen införas till Danmark. Förordning (2000:1265)

3 §

  Inom svenskt territorialvatten, som i 1 § angives, samt därutanför liggande vattenområde inom den i 1 § sista stycket omförmälda zonen må dansk bevakningspersonal å farkost företaga den visitation, som oundgängligen påkallas av det med ifrågavarande bevakning avsedda ändamålet, ävensom utöva samma rätt att verkställa beslag, som jämlikt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker jämförd med 2 § här ovan, samt lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillkommer svensk tulltjänsteman.

Vad nu sagts skall dock i vad rör vattenområdet utanför territorialvattnet gälla endast såvitt fråga är om ingripande mot farkost av svensk eller dansk nationalitet. Förordning (2000:1265)

5 §

  Egendom, som jämlikt 3 § beslagtagits av dansk bevakningstjänsteman, skall tillika med skriftlig rapport angående beslaget direkt eller genom svensk tullpersonals försorg överlämnas till vederbörande svenska tullkontor.
Förordning (1999:465)

6 §

  Den rapport, som enligt 5 § skall överlämnas till svenskt tullkontor, skall innehålla uppgift om tid och ort för beslagets verkställande.

Erfordras ytterligare utredning i anledning av beslaget, skall densamma verkställas av Tullverket eller svensk polismyndighet.
Förordning (1999:465)