Förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge sedan utfärdandet (t.om. SFS 1989:91). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:292


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-22


2 §

  har upphävts genom förordning (1989:91)

3 §

  Kammarkollegiet åligger att med ledning av jordeboken och andra tillgängliga handlingar upprätta och till vederbörande egendomsnämnd översända förteckning å jordlägenheter av beskaffenhet, som i 1 § sägs, upptagande för varje lägenhet dess namn och nummer samt det hemman, varmed brukningsrätten till lägenheten är förenad, och beloppet av för lägenheten utgående landgille. I förteckningen angives för varje lägenhet den av kollegiet fastställda lägsta köpeskillingen.
Förordning (1989:91)

4 §

  Om församlingen medger att en lägenhet som har tagits upp i den förteckning som avses i 3 § säljs, skall kammarkollegiet efter yttrande av egendomsnämnden erbjuda ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är förenad, att förvärva lägenheten. Förordning (1989:91)

5 §

  En försäljning som avses i 1 § får också genomföras efter anbud av ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är förenad. Anbudet skall med församlingens och egendomsnämndens yttranden ges in till kammarkollegiet, som prövar om detta kan godkännas.
Förordning (1989:91)

6 §

  Avtal som avser överlåtelser enligt denna förordning skall skrivas under av kammarkollegiet. Kollegiet skall sända kopior av överlåtelse- avtalet till egendomsnämnden och församlingen. Förordning (1989:91)