Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel;

8 av 10 paragrafer (80 %) har ändrats i lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:163). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  Tillverkning av gasskyddsmateriel av första klass må icke bedrivas utan att regeringen därtill givit tillstånd. Vid beviljande av tillstånd meddelar regeringen de föreskrifter och villkor, som anses erforderliga för tillståndets åtnjutande. Lag (1975:691)

3 §

  Tillverkning, som avses i 2 §, skall stå under kontroll av den myndighet regeringen bestämmer.

Det åligger tillverkare att för tillsyn bereda kontrollmyndigheten tillhörande tjänsteman, närhelst han det fordrar, tillträde till lokal, där tillverkningen bedrives, att meddela kontrollmyndigheten begärda upplysningar angående tillverkningen och därmed sammanhängande förhållanden ävensom att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som av regeringen eller kontrollmyndigheten meddelas för erhållande av betryggande kontroll.
Lag (1980:163)

4 §

  Införsel till riket av gasskyddsmateriel av första klass må ej ske utan tillstånd av den i 3 § omförmälda kontrollmyndigheten. I fråga om hantering av oförtullad materiel gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Lag (1973:1005)

6 §

  Försäljare av gasskyddsmateriel vare skyldig att för tillsyn bereda kontrollmyndigheten tillhörande tjänsteman eller polismyndighet, närhelst såsant fordras, tillträde till lokal, där försäljningen bedrives, att meddela sådan tjänsteman eller myndighet begärda upplysningar angående såsom gasskyddsmateriel saluhållen vara ävensom att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som av regeringen eller kontrollmyndigheten meddelas för erhållande av betryggande kontroll över försäljningen.

I fråga om tjänsteman eller myndighet, som i denna paragraf avses, skall gälla vad i 3 § tredje stycket stadgas. Lag (1975:691)

7 §

  För undersökning eller godkännande av gasskyddsmateriel utgår avgift enligt taxa, som regeringen bestämmer. Lag (1975:691)

8 §

  Denna lag äger icke tillämpning på tillverkning, införsel eller försäljning för försvarsväsendets räkning. Lag (1975:691)

9 §

  Angående påföljd för olovlig införsel av gasskyddsmateriel av första klass och för försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

Tillverkar någon olovligen gasskyddsmateriel av första klass, eller saluhåller eller försäljer någon gasskyddsmateriel i strid mot bestämmelserna i denna lag, straffes med dagsböter eller fängelse, och vare egendomen förverkad.

Äro omständigheterna synnerligen mildrande, äge rätten pröva, huruvida egendomen skall vara förverkad.

Kan egendom, som förklarats förverkad, ej tillrättaskaffas, skall dess värde gäldas. Lag (1975:691)

10 §

  Underlåter den, som erhållit tillstånd till tillverkning av gasskyddsmateriel eller som saluför eller försäljer sådan vara, att eljest ställa sig till efterrättelse, vad enligt denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter ålagts honom, eller avgiver han angående omständigheter, varom det jämlikt denna lag åligger honom att lämna upplysning, mot bättre vetande oriktig eller ofullständig uppgift, straffes med dagsböter eller fängelse. Lag (1975:691).

11 och 12 §§ har upphävts genom lag (1975:691)

Whoops, looks like something went wrong.