Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

11 av 17 paragrafer (65 %) har ändrats i kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1619). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1993:1598


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


4 §

  Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet skall utöva tillsynen över anordning, beskaffenhet och begagnande av hiss. För byggnader som skall uppföras eller är under uppförande för statens räkning skall uppgifterna fullgöras av den myndighet som ansvarar för byggnadsarbetet. För sådana byggnader som är färdigställda ansvarar den myndighet som förvaltar byggnaderna.

Tillsynsmyndigheterna skall för tillsynens utövande anlita riksprovplatsens personal. Förordning (1991:1619)

5 §

  Innan hiss uppföres, skall -- sedan vederbörligt byggnadslov jämlikt byggnadsstadgans bestämmelser erhållits -- medgivande därtill sökas hos tillsynsmyndigheten, och skall sådan ansökan vara åtföljd av erforderliga ritningar jämte nödig beskrivning över hissen samt för kontrollberäkning därutöver behövliga uppgifter. Av handlingarna skola tydligt framgå läge och beskaffenhet av hisschakt, maskinrum jämte andra för hissen erforderliga byggnadsanordningar ävensom hissens konstruktion och uppställningssätt.

Tillsynsmyndigheten åligger att med biträde av riksprovplats granska, huruvida den tillämnade hissanläggningen motsvarar gällande föreskrifter och jämväl i övrigt kan anses erbjuda betryggande säkerhet. Finnes därvid viss ändring i avseende å anläggningen böra komma till stånd, skall underrättelse därom, med angivande av skälen, snarast möjligt meddelas sökanden.

Sedan granskningen slutförts och, där ändring påkallats sådan vidtagits, har tillsynsmyndigheten att utan dröjsmål bevilja det sökta medgivandet.

Vill hissägaren vidtaga ändring av hissanläggningen i sådant avseende, som är av betydelse för säkerheten, har han att i här angiven ordning söka tillsynsmyndighetens medgivande därtill.
Förordning (1976:140)

6 §

  Innan en hiss tas i bruk skall hissanläggningen besiktas ( /k/ första besiktning /-k/ ). Detsamma gäller om hissanläggning har ändrats i sådant avseende som är av betydelse för säkerheten.
Besiktning utförs av riksprovplatsen efter begäran av hissens ägare.

Finner riksprovplatsen att hissen inte uppförts i enlighet med det medgivande som har lämnats med stöd av 5 §, skall riksprovplatsen omedelbart underrätta hissägaren om detta. Detsamma gäller om riksprovplatsen finner andra åtgärder nödvändiga för att förebygga risk för olycksfall.

Finner riksprovplatsen att hissen kan godkännas för sitt ändamål, skall riksprovplatsen genast utfärda intyg om detta. Intyget skall överlämnas till hissägaren. Ett exemplar av intyget skall lämnas även till tillsynsmyndigheten. Förordning (1979:211)

7 §

  Finner riksprovplatsen att hissen kan godkännas, skall riksprovplatsen genast lämna tillstånd att använda hissen och utfärda bevis ( /k/ tillståndsbevis /-k/ ) om detta. Om inte något annat följer av 10 §, skall tillståndet gälla för en tid av ett år i fråga om hissar som är avsedda för personbefordran och två år i fråga om andra hissar. Tiden skall räknas från sista dagen i den månad då besiktningen sker. Tillståndets giltighetstid skall anmärkas i tillståndsbeviset.

Har hissen inte anordnats i enlighet med det medgivande som lämnats med stöd av 5 § men kan den under kortare tid användas utan att kravet på säkerhet därmed åsidosätts, får riksprovplatsen lämna tillstånd att använda hissen på villkor att bristen avhjälps inom viss tid.
Förordning (1979:211)

8 §

  Hiss, som med vederbörligt tillstånd hålles upplåten till begagnande, skall genom hissägarens försorg periodiskt underkastas förnyad besiktning ( /k/ återkommande besiktning /-k/ ) till utrönande av hissens allmänna tillstånd och de till hissen hörande säkerhetsanordningarnas beskaffenhet. Sådan besiktning skall utföras av riksprovplats. Besiktningen skall utföras i god tid, dock högst tre månader, före utgången av den enligt 7 § bestämda giltighetstiden för tillståndsbeviset.

Upptäckes vid återkommande besiktning felaktighet, som kan medföra fara för olycksfall, skall riksprovplatsen med angivande av skälen därför förbjuda hissägaren att hålla hissen upplåten till begagnande, till dess att felet avhjälpts och åtgärden blivit godkänd av riksprovplatsen. Sålunda meddelat förbud skall lända till efterrättelse intill dess annorlunda förordnas. Riksprovplatsen skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om förbudet.

När återkommande besiktning har utförts skall riksprovplatsen ofördröjligen utfärda intyg därom. Intyget skall överlämnas till hissägaren. Förordning (1977:565)

9 §

  Finner riksprovplatsen efter återkommande besiktning att hissen kan godkännas för sitt ändamål, skall riksprovplatsen genast förlänga tillståndet med den tid som anges i 7 § och anmärka detta i tillståndsbeviset.

Bestämmelsen i 7 § andra stycket får tillämpas även i fråga om återkommande besiktning. Förordning (1979:211)

10 §

  Kan hiss med hänsyn till särskilt förhållande, såsom att den brukas i synnerligen livlig trafik, anses vara i särskilt hög grad utsatt för minskning i driftsäkerhet, må riksprovplatsen bestämma kortare giltighetstid för tillståndsbevis än som anges i 7 eller 9 §.

Kan hiss med hänsyn till särskilt förhållande, såsom att den är föga trafikerad, anses i särskilt ringa grad utsatt för minskning i driftsäkerhet, må riksprovplatsen bestämma längre giltighetstid för tillståndsbevis än som anges i 7 eller 9 §, dock högst ett och ett halvt år beträffande hiss, vilken person äger medfölja, och högst tre år i fråga om annan hiss. Förordning (1977:565)

11 §

  Det åligger hissägaren att föranstalta därom, att hissen och särskilt dess bärande, drivande och stoppande organ ävensom låsanordningar med kontakter fortlöpande skötas och underhållas av kompetent person samt att hissen, där fara för olycksfall vid dess begagnande uppstår, så snart ske kan avstänges. Om sådan avstängning samt orsaken därtill skall tillsynsmyndigheten och riksprovplatsen ofördröjligen underrättas.

Har hiss blivit avstängd av skäl som sägs i första stycket, må densamma icke ånyo upplåtas till begagnande, med mindre orsaken till faran undanröjts och riksprovplatsen efter särskild besiktning godkänt hissen för användning. Förordning (1977:565)

13 §

  I hiss, som hålles upplåten till begagnande, skall finnas anslaget giltigt tillståndsbevis, som avses i 7 och 9 §§. Där tillståndsbeviset ej lämpligen kan anslås i hisskorgen, må detsamma uppsättas vid stannplan, som anvisas av riksprovplatsen.

Hiss skall jämväl vara försedd med anslag, som angiver, huruvida hissen är upplåten för personbefordran eller ej, samt största tillåtna belastningen av hissen.

Förutom anslag, som ovan omförmälas, må i hisskorg eller å schaktdörr ej uppsättas annat anslag än sådant innehållande förteckning över hyresgästerna vid de olika stannplanen eller uppgift om hisstillverkarens namn eller firma eller angående hissens manövrering. Förordning (1976:140)

14 §

  För hiss, som är utrustad med annan manövreringsapparat, än automatiska tryckknappar, må såsom förare för handhavande av sådan apparat endast användas person, som fyllt femton år och som med bevis, utfärdat av riksprovplatsen, styrkt sig vara förtrogen med hissens manövrering. Förordning (1976:140)

17 §

  har upphävts genom förordning (1977:565)

Whoops, looks like something went wrong.