Lag (1941:251) om särskild varuskatt

17 av 21 paragrafer (81 %) har ändrats i lag (1941:251) om särskild varuskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1199). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1941:251) om särskild varuskatt upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1990:591


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Skatt (särskild varuskatt) betalas enligt denna lag till staten vid omsättning inom landet av varor som anges i bilaga till denna lag och vid införsel av sådana varor.

Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer en viss vara skall hänföras tas inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 § 3 b tulltaxelagen (1987:1068).

Skatt utgår inte för vara, som bereds av apotek för försäljning enligt recept av läkare, veterinär eller tandläkare. Lag (1987:1199)

1 a §

  Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.
Lag (1975:1406)

1 c §

  Som skattepliktig tillverkning anses även
      a) omarbetning av en skattepliktig vara, i fråga om en vara hänförlig till något av tulltaxenr 17.04, 18.06, 19.05 eller 21.06 tulltaxelagen (1987:1068) dock endast om omarbetningen innebär att varan ökar i vikt,
      b) omformning av en vara som inte är skattepliktig så att varan blir skattepliktig och
      c) förpackning av en skattepliktig vara hänförlig till tulltaxenr 33.03, 33.04, 33.05 eller 33.07 tulltaxelagen om varan avses att säljas i en särskild förpackning såsom flaska, tub, burk eller liknande.
Lag (1987:1199)

3 §

  För vara, hänförlig till tulltaxenr 17.04, 18.06, 19.05 eller 21.06 tulltaxelagen (1987:1068) utgår skatten med fem kronor per kilogram av varans nettovikt (beskattningsvikt) och för vara, hänförlig till tulltaxenr 33.03, 33.04, 33.05 eller 33.07 tulltaxelagen med femtio procent av varans beskattningsvärde.

Beskattningsvärde är lika med det pris, som den skattskyldige i allmänhet betingar sig för varan vid försäljning till detaljhandlare eller, om försäljning till detaljhandlare icke bedrives, det pris den skattskyldige kan antagas hava betingat sig vid sådan försäljning.
Skattens belopp skall ej inräknas i priset. Såsom beskattningsvärde må icke angivas pris, som gäller allenast för en mindre betydande del av den skattepliktiga försäljningen.

För varor, som av annan än registrerad importör införs till landet för att försäljas efter omformning eller omarbetning eller efter anbringande i särskild förpackning eller annars för att användas vid tillverkning i förvärvssyfte av andra varor, skall dock beskattningsvärdet vara lika med tullvärdet med tillägg av den på varorna belöpande tullen. Enligt samma grund beräknas beskattningsvärdet för varor, som införs till landet för annat ändamål än försäljning eller användning i förvärvssyfte.

Anvisningar om införsel till landet av skattepliktig vara meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket. Lag (1987:1199)

3 a §

  har upphävts genom lag (1984:153)

4 §

  har upphävts genom lag (1984:153)

6 §

  I deklaration får avdrag göras för skatt på varor, som
   1. har förvärvats i beskattat skick,
   2. har förts ut ur landet eller till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager inrättat för förvaring av proviant,
   3. har återtagits i samband med återgång av köp,
   4. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

Har avdrag gjorts för skatt på varor enligt första stycket 1 inträder åter skattskyldighet för varorna om de används för annat ändamål än skattepliktig tillverkning. Lag (1984:923)

6 a §

  En skattskyldig är redovisningsskyldig
   1. om hans tillverkning av choklad- och konfektyrvaror tillsammans med verksamhet som avses i 5 § andra stycket omfattar minst 500 kilogram skattepliktiga varor för beskattningsår, eller
   2. om han under närmast föregående beskattningsår har varit redovisningsskyldig.

I fall som avses i första stycket 2 får riksskatteverket besluta att redovisningsskyldighet inte längre skall föreligga. Sådant beslut får meddelas om verksamheten kan beräknas i fortsättningen omfatta mindre mängd varor än som anges i första stycket 1 och gäller endast så länge verksamheten är av denna mindre omfattning.

Har skattskyldig betalat skatt trots att verksamheten under ett beskattningsår omfattat högst 500 kilogram skattepliktiga varor är han berättigad till återbetalning av skatten. Lag (1984:923)

8 §

  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:153)

9 §

  har upphävts genom lag (1959:93)

10 §

  har upphävts genom lag (1959:93)

11 §

  Angående påföljd i vissa fall för den, som i samband med införsel av skattepliktig vara i deklaration eller försäkran lämnat oriktig uppgift, skall gälla vad i lagen om straff för varusmuggling är stadgat.
Lag (1971:80)

12 §

  har upphävts genom lag (1959:93)

13 §

  har upphävts genom lag (1959:93)

14 §

  har upphävts genom lag (1959:93)

15 §

  har upphävts genom lag (1959:93)

16 §

  har upphävts genom lag (1975:1406)

Whoops, looks like something went wrong.