Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1968:687). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m. upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:356


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Är i lag eller författning föreskrivet att kungörelse skall uppläsas i kyrka, skall i stället anslag ske på sätt och plats som Konungen föreskriver.

Vad här ovan stadgas äger icke tillämpning å kungörelse, om vars uppläsande bestämmelse meddelas i kyrkohandboken. Lag (1968:687)

2 §

  Utan hinder av vad i 1 § sägs äger Konungen förordna, att kungörelse som rör kyrkliga angelägenheter även skall uppläsas i kyrkan.

Församlingen äger medgiva, att enskildas tillkännagivanden må på begäran uppläsas i kyrkan, såvida icke i särskilda fall prästen, på grund av sådant tillkännagivandes innehåll eller avfattning, finner det vara olämpligt att det uppläses. Lag (1968:687)