Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

13 av 20 paragrafer (65 %) har ändrats i lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:8). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. upphävdes 1997-07-01 genom SFS 1997:288


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Beträffande anläggning av väsentlig betydelse för energiförsörjningen i riket skola ifråga om åtgärder till skydd mot skada genom luftanfall eller annan krigshandling eller sabotage gälla de särskilda bestämmelser, som angivas i denna lag. Lag (1978:163)

4 §

  Ägare av befintlig, i denna lag avsedd anläggning vare pliktig att, i den mån det ej tidigare skett, med avseende å anläggningen och driften vid densamma vidtaga erforderliga åtgärder för att minska faran för och begränsa verkningarna av sådan skada, varom i 1 § förmäles. Han skall sålunda, bland annat, verkställa nödig förstärkning av anläggningens skydd mot brand- och annan bombskada, utföra skyddsrum och andra erforderliga skyddsanordningar åt personal för anläggningens skötsel och skydd samt lämpligt förvaringsrum för förråd, ombesörja erforderlig utbildning och övning av personal, avsedd att vid anläggningen fullgöra till befolkningsskyddet och räddningstjänsten hörande uppgifter, samt vidtaga nödiga åtgärder för snabbt avhjälpande av driftavbrott.

Nyttjas anläggningen av annan än ägaren, vare nyttjanderättshavaren skyldig att i ägarens ställe vidtaga sådana i första stycket avsedda åtgärder, som med hänsyn till deras art och förhållandena i övrigt böra ankomma på den som utövar driften vid anläggningen.

Anskaffning av vapen ingår icke i ägarens eller nyttjanderättshavarens förpliktelser.

Om skyldighet att anordna bevakning förordnar regeringen.
Lag (1994:1727)

9 §

  har upphävts genom lag (1978:163)

11 §

  Innan någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning, skall han göra anmälan hos prövningsmyndigheten för prövning av fråga, som avses i 3 §.

Påbörjas ej arbetet inom två år från det myndighetens prövning ägde rum, skall anmälan ånyo göras hos myndigheten.

Vid anmälan skola fogas erforderliga ritningar över anläggningen och de uppgifter, som tarvas för prövningen. Lag (1982:488)

12 §

  Mål om tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till anläggning, som under 2 § 1) eller 2) sägs, eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning får inte avgöras med mindre prövningsmyndighetens utlåtande föreligger.

Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd enligt 2 § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under 2 § 3) i denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning för transport av fjärrvärme. Lag (1983:651)

13 §

  Den ökning i byggnadskostnaden, som föranleds av skyddsåtgärder enligt denna lag, skall inte tas i beräkning vid den prövning som avses i 3 kap. 4 § vattenlagen (1983:291).

Vid meddelande av tillstånd som anges i 12 § första stycket skall beaktas de föreskrifter som prövningsmyndigheten har meddelat i fråga om vattenanläggningens utförande. Lag (1983:651)

14 §

  har upphävts genom lag (1978:163)

15 §

  Envar, som äger eller innehar i denna lag avsedd anläggning, vare pliktig tåla, att myndighet, vilken har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen, prövningsmyndigheten eller den myndigheten därtill utser besiktigar anläggningen för utrönande, vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller böra vidtagas. Lag (1994:1727)

16 §

  Prövningsmyndigheten äger vid vite tillhålla den, som är pliktig att vidtaga skyddsåtgärd enligt denna lag, att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter den, som enligt prövningsmyndighetens beslut skall utföra viss åtgärd, att utan dröjsmål vidtaga densamma, må den myndighet, som har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen, utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

Prövningsmyndigheten och den andra i föregående stycke avsedda myndigheten vare berättigade att erhålla nödig handräckning av länsstyrelsen. Denna må ock i fall, som avses i andra stycket, uttaga kostnaden för åtgärden av den försumlige. Lag (1994:1727)

17 §

  Prövningsmyndighetens beslut om ersättning enligt 7 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövningsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Beslutet skall dock gälla omedelbart om inte något annat beslutas. Lag (1995:8)

18 §

  Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 11 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Samma lag vare, där någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning i strid mot prövningsmyndighetens föreskrifter.

Den som utan skälig anledning vägrar att låta anläggning besiktigas enligt vad i 15 § sägs döms till böter. Lag (1991:259)

19 §

  har upphävts genom lag (1991:259)

20 §

  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen. Lag (1978:163)

Whoops, looks like something went wrong.