Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond sedan utfärdandet (t.om. SFS 1944:279). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1990:686


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt under de beskattningsår, för vilka taxering verkställes åren 1942-1947, äger skattskyldig njuta avdrag för belopp som enligt vad i denna förordning sägs av årsvinsten avsättes till investeringsfond. Där sådant avdrag medgivits skattskyldig, skall denne dock vara underkastad de föreskrifter i avseende å fondens användning som nedan meddelas.

Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. a) och b) sägs tillkommer allenast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening, som jämlikt punkt 4 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier; dock att, i fall som avses i 2 § 1 mom. b) sägs tillkommer jämväl annan skattskyldig än nyss är sagt. Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. c) sägs tillkommer endast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening.

Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. e) sägs tillkommer endast den som bedriver rederirörelse med ång- eller mororfartyg i utrikes fart. Avdrag må icke före ett och samma beskattningsår njutas både för avsättning till fond, som i 2 § 1 mom. b) sägs, och för avsättning till i samma moment under e) omförmäld fond, där ej den skattskyldige, förutom rederirörelse, driver jämväl annan rörelse. Förordning (1944:27)

8 §

  För tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter utfärdas av Kungl. Maj:t.

/r2/ Anvisning till 2 §
   1. Minskning av dold reserv i varulager från utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939, till utgången av det beskattningsår varom fråga är beräknas på följande sätt:
      a) Med dold reserv i varulager vid utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939, förstås det belopp varmed lagrets verkliga värde vid nämnda tidpunkt visas hava överstigit dess bokförda värde vid samma tidpunkt. Det verkliga värdet av lagertillgång vid nämnda tidpunkt bestämmes till kostnaden för att då anskaffa tillgångar av ifrågavarande slag.
      b) Dold reserv i varulager vid beskattningsårets utgång beräknas till det belopp, varmed lagret då var nedskrivet under det belopp som det skulle hava kostat att anskaffa detsamma vid utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939.
      c) Minskning respektive ökning av dold reserv i varulager under ifrågavarande tidsperiod utgör det belopp, varmed den under a) angivna dolda reserven över- respektive understiger den under b) angivna dolda reserven.
      d) Har den skattskyldige taxerats till krigskonjunkturskatt och har vid nämnda taxering dold förkrigsreserv beräknats med hänsyn till förhållandena vid utgången av augusti 1939, skall lagervärdet och minskningen av dold reserv enligt denna förordning, i stället för enligt ovan angivna grunder, fastställas med utgångspunkt från lagrets och reservens storlek vid nämnda tidpunkt enligt de för taxeringen till krigskonjunkturskatt stadgade grunder. Även där vid taxering till krigskonjunkturskatt förhållandena vid utgången av det beskattnignsår som gått till ända närmast före den 1 september 1939 lagts till grund för beräkning av dold förkrigsreserv, kan den sålunda verkställda beräkningen i regel tagas till utgångspunkt även vid beräkning av reservminskning enligt denna förordning.
   2. /k/ Exempel /-k/ på tillämpning av 2 § 2 och 3 mom.:

a)

Lagret 31/12 1938.   Lagret 31/12 1941.
Anskaffningskostnad   Anskaffningskostnad   Värde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr.  31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört         Bokfört         Bokfört 
värde    60,000 kr. värde   35,000 kr.  värde   35,000 kr. 
Dold reserv 40,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris  25,000 kr.
Till inveseringsfond för ersättande av förkrigslager får avsättas

/k/ dels /-k/ minskningen av den dolda reserven drrån 31 december 1938 till 31 december 1941 vid värdering enligt förkrigspris, d.v.s. 40,000 - 25,000 = 15,000 kr.,

/k/ dels /-k/ 20 procent å lagerminskningen uppskattad enligt förkrigspris, 40,000 kr. (100,000 - 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr.,
eller sammanlagt /k/ 23,000 kr. /-k/

Eftersom 80 procent av anskaffningskostnaderna 31 december 1938 å det avgångna lagret (=lagerminskningen), 40,000 kr., utgör 32,000 kr., verkar icke 80 procentspärreglen i detta fall

b)

Lagret 31/12 1938.   Lagret 31/12 1941.
Anskaffningskostnad   Anskaffningskostnad   Värde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr.  31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört         Bokfört         Bokfört 
värde    80,000 kr. värde   35,000 kr.  värde   35,000 kr. 
Dold reserv 20,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris  25,000 kr.

I detta fall föreligger ökningen av den dolda reserven mellan 25,000 - 20,000 = 5,000 kr.

Till investeringsfond för ersättande av förkrigslager får därför avsättas 20 procent av lagerminskningen uppskattad till förkrigspirs, 40,000 kr. (100,000 - 60,000 kr.), d.v.s. 8, kr., med avdrag av nämnda reservökning, 5,000 kr., d.v.s. /k/ 3,000 kr. /-k/

I detta fall gäller icke 80 procentspärregeln.

c)

Lagret 31/12 1938.   Lagret 31/12 1941.
Anskaffningskostnad   Anskaffningskostnad   Värde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr.  31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört         Bokfört         Bokfört 
värde    80,000 kr. värde   30,000 kr.  värde   30,000 kr. 
Dold reserv 20,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris  30,000 kr.
I detta fall föreligger ökning av den dolda reserven med 30,000 - 20,000 = 10,000 kr.

Då detta belopp överstiger 20 procent å lagerminskningen uppskattad till förkrigspris, 40,000 kr. (100, - 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr., medgives ej avsättning till investeringsfond för ersättande av förkrigslager.

d)

Lagret 31/12 1938.   Lagret 31/12 1941.
Anskaffningskostnad   Anskaffningskostnad   Värde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr.  31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört         Bokfört         Bokfört 
värde    40,000 kr. värde   30,000 kr.  värde   30,000 kr. 
Dold reserv 60,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris  30,000 kr.

Till investeringsfond för ersättande av förkrigslager får avsättas

/k/ dels /-k/ minskningen av den dolda reserven från 31 december 1938 till 31 december 1941 vid värdering enligt förkrigspris, d.v.s. 60,000 - 30,000 = 30,000 kr.,

/k/ dels /-k/ 20 procent å lagerminskningen uppskattad enligt förkrigspris, 40,000 kr. (100,000 - 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr., tillsammans 38,000 kr.,
dock ej mer än 80 procent av anskaffningskostnaden 31 december 1938 å det avgångna lagret (=lagerminskningen ) 40,000 kr.,
d.v.s. /k/ 32,000 kr. /-k/

e)

Lagret 31 december 1938 och 31 december 1941 samt förutsättningar i övrigt antagas vara lika med exempel d). Det antages emellertid, att av det lager som avgått från 31 december 1938 till 31 december 1941 (lagerminskningen), representerande enligt förkrigspris ett belopp av 100,000 - 60,000 = 40,000 kr., tillgångar för 10,000 kr. försålts och tillgångar för 30,000 kr. förstörts genom eldsvåda.

Av reservminskningen 30,000 kr. belöper alltså 1/4 eller 7,500 kr. på försäljning och 3/4 eller 22,500 kr. på eldsvåda.

Beträffande den del av lagerminskningen, som gäller försålt lager, får avsättningen avse 7,5000 kr. med tillägg av 20 procent å 10,000 kr. (= förkrigsvärdet å ifrågavarande lager), d.v.s. 2,000 kr., dock ej mer än 80 procent å 10,000 kr., d.v.s. 8,000 kr.

Beträffande den del av lagerminskningen, som gäller genom eldsvåda förstört lager, får avsättnignen avse ovan angivna reservminskning 22,500 kr. med tillägg av 15,000 kr., d.v.s. det belopp varmed anskaffningskostnaden 31 december 1941 för ifrågavarande lager, 45,000 kr., enligt de i exempel d) gjorda antagandena översteg motsvarande anskaffningskostnad 31 december 1938, 30,000 kr.

Den sammanlagda avsättningen till investeringsfond för ersättnade av förkrislager kan alltså uppgå till högst 8,000 + 22,500 + 15,000 = /k/ 45,500 kr. /-k/

f)

Lagret 31/12 1938.   Lagret 31/12 1941.
Anskaffningskostnad   Anskaffningskostnad   Värde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr.  31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört         Bokfört         Bokfört 
värde    70,000 kr. värde   26,000 kr.  värde   26,000 kr. 
Dold reserv 30,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris  34,000 kr.
Det antages liksom i exempel e) att av lagerminskningen 10,000 kr. belöpa på försäljning och 30,000 kr. på eldsvåda.

Avsättnignen får beräknas, för den del av lagerminskningen, som avser det försålda lagret, till 20 procent av 10,000 kr., d.v.s. till 2,000 kr., samt för den del av lagerminskningen, som avser genom eldsvåda förstört lager, till 15,000 kr. (d.v.s. det belopp varmed anskaffningskostnaden 31 december 1941 för detta lager, 45,000 kr., enligt de givna förutsättningarna översteg motsvarande anskaffningskostnad 31 december 1938, 30,000 kr.), tillsammans 17,000 kr. Därifrån skall dock avdragas det belopp av 4,000 kr. (34,000 - 30,000 kr.), varmed den dolda reserven ökats. Avsättningen får alltså avse högst ett belopp av /k/ 13,000 kr. /-k/
      g) Därest det i exemplen a), b), d), e) och f) antages, att de beträffande 31 december 1941 angivna uppgifterna rörande varulagret m.m. i stället avsåge förhållandena 31 december 1942, skall från den på angivet sätt uträknade avdragsgilla avsättningen avdragas belopp, för vilket liknande avdrag åtnjutits under år 1941. Förordning (1944:279)

Whoops, looks like something went wrong.