Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:260). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


4 §

  Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt enligt denna lag döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:260)