Hämtningskungörelse (1942:840)

9 av 15 paragrafer (60 %) har ändrats i hämtningskungörelse (1942:840) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:701). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Hämtningskungörelse (1942:840) upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


3 §

  Efterspaningssedel skall ofördröjligen översändas till polismyndigheten i den ort, där den uteblivne är folkbokförd eller såvitt känt är senast uppehållit sig. Är den uteblivne ej kyrkobokförd inom riket och saknas upplysning om hans vistelseort, översändes sedeln till närmaste polismyndighet.

När samtidigt med att efterspaningssedel upprättas anmälan om förseelse som avses i 36 § värnpliktslagen göres till åklagare, skall efterspaningssedeln i stället översändas till åklagaren. Det åligger denne att överlämna efterspaningssedeln till polismyndighet som i första stycket sägs. Förordning (1991:754)

5 §

  har upphävts genom förordning (1969:420)

6 §

  Kan upplysning om efterspanads vistelseort ej erhållas inom fjorton dagar efter det efterspaningssedeln kommit polismyndighet till handa och föreligger ej särskild anledning antaga, att fortsatt lokalt efterspaningsarbete skall leda till kännedom om vistelseorten, eller vistas den efterspanade enligt vunnen upplysning å ort utom riket, skall polismyndigheten med anmälan om förhållandet återställa sedeln till den myndighet som utställt densamma. Återställes ej sedeln sedan nämnda tid gått till ända, skall sistnämnda myndighet underrättas om anledningen därtill.

Efterspaningssedel, som jämlikt första stycket återkommit till den myndighet, som utställt densamma, skall, sedan myndigheten förvissat sig om anledning till efterspaning fortfarande föreligger, omedelbart översändas till rikspolisstyrelsen, som har att vidtaga erforderliga åtgärder för efterspaningens fullföljande. När så finnes lämpligt får den efterspanade efterlysas på sätt som avses i efterlysningskungörelsen (1969:293).

Inställes efterspanad, sedan efterspaningssedeln översänts till rikspolisstyrelsen, skall den myndighet som utställt sedeln hos styrelsen återkalla ärendet. Förordning (1982:228)

7 §

  Inkommer till myndighet, som utställt efterspaningssedel, uppgift att den efterspanade blivit folkbokförd i annan församling än den han tillhörde vid sedelns utfärdande, eller vinner myndigheten upplysning om den efterspanades vistelseort, skall meddelande härom omedelbart lämnas till den polismyndighet, till vilken sedeln blivit översänd, eller, om sedeln översänts till rikspolisstyrelsen, till denna.
Förordning (1991:754)

8 §

  Inställer sig efterspanad självmant eller upphör eljest anledning till efterspaning, skall den begärda efterspaningen omedelbart återkallas.

Efterspaning skall återkallas senast då tiden för den värnpliktiges tjänstgöringsskyldighet vid försvarsmakten utgår eller, beträffande värnpliktig som efterspanas enligt 2 §, då tjänstgöring, till vilken den värnpliktige inkallats, genom hemförlovning eller eljest upphör.
Förordning (1976:421)

10 §

  Det åligger rikspolisstyrelsen att minst en gång om året kontrollera, att hos styrelsen begärda efterspaningar återkallas, då anledning till efterspaning upphör. truppregistermyndighet har att med skyndsamhet behandla ärenden angående dylik kontroll.
Förordning (1994:701)

12 §

  Truppregistreringsmyndighet må uppdraga åt lämplig militär tjänsteman av lägst fänriks grad vid myndigheten att på eget ansvar utfärda efterspaningssedel och i övrigt handlägga ärenden enligt denna kungörelse. Förordning (1972:336)

15 §

  Erforderliga föreskrifter beträffande Försvarsmaktens redovisning av efterspaningsärenden meddelas av värnpliktsverket.
Förordning (1994:701)

16 §

  Ersättning för hämtning enligt denna kungörelse beräknas i enlighet med gällande författning angående resekostnads- och traktamentsersättning åt förare vid fångtransport.

Ersättningen förskjutes av rikspolisstyrelsen eller annan myndighet som styrelsen bestämmer. Rekvisition av förskjutet belopp skall, åtföljd av räkning å ersättningen, översändas till den myndighet som har upprättat efterspaningssedel beträffande den värnpliktige.

Om rätt att taga värnpliktigs dagersättning eller penningbidrag i anspråk för kvittning mot fordran på grund av förskjuten ersättning för hämtning föreskrives i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008).
Förordning (1994:701)