Kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:702). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Skall genom polismyndighets försorg order eller annat meddelande från Försvarsmakten eller Värnpliktsverket lämnas värnpliktig eller annan som tillhör Försvarsmakten, skall, där inte för särskilt fall är annorlunda stadgat, framställning därom göras på efterspaningssedel, som avses i hämtningskungörelsen (1942:840).
Förordning (1994:702)

2 §

  Beträffande handläggningen av efterspaningsärende, som i denna kungörelse avses, skall vad i hämtningskungörelsen stadgas i tillämpliga delar äga motsvarande tillämpning samt därjämte iakttagas följande.

2 § a) Översändes efterspaningssedel jämlikt 6 § andra stycket hämtningskungörelsen till statens kriminaltekniska anstalt, skall den handling, för vars överlämnande efterspaningen påkallats, kvarbliva hos Försvarsmakten eller Värnpliktsverket för att, sedan den efterspanade anträffats, tillställas den myndighet, genom vars försorg handlingen kan överlämnas till den efterspanade. Förordning (1994:702)

Whoops, looks like something went wrong.