Lag (1944:219) om djurskydd

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i lag (1944:219) om djurskydd sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:979). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1944:219) om djurskydd upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:534


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


12 a §

  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prövning från etisk synpunkt i fråga om användningen av djur i verksamhet som avses i 12 § första stycket. Lag (1978:979)

16 a §

  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som yrkesmässigt eller eljest i större omfattning upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet skall göra anmälan om verksamheten. Lag (1978:979)

18 §

  Sedan djur omhändertagits, får ägaren ej förfoga över det utan tillstånd av polismyndigheten.

Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva djur som omhändertagits enligt beslut som vunnit laga kraft.
Polismyndigheten kan i stället tillse att djuret tages om hand tills vidare. Lag (1978:979)

Whoops, looks like something went wrong.