Kungörelse (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i kungörelse (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:390). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:455


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Ansökan hos socialstyrelsen om tillstånd till kastrering får göras
   1. av den som avses med ansökningen;
   2. för underårig av den som har vårdnaden om honom; samt
   3. för den som är intagen på psykiatrisk avdelning i kriminalvårdsanstalt av överläkaren och för den som eljest är intagen i annan allmän anstalt än sjukhus av anstaltens läkare eller föreståndare.

Ansökan får även göras av distriktsläkare och överläkare vid sjukhus där psykiatrisk vård meddelas eller vid specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda. Förordning (1988:1331)

3 §

  Ansökan hos Socialstyrelsen om kastrering skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av sökanden.

Avser ansökningen annan än sökanden, bör, där det kan ske, bifogas skriftligt samtycke av honom till kastrering.

Vid ansökan om kastrering skall, om så kan ske, fogas yttrande rörande ansökningen, om den som avses därmed är underårig av den som har vårdnaden om honom, om han är gift av hans make samt om han är intagen på allmän anstalt av dennas läkare och föreståndare.

Vid ansökan skall vidare fogas personbevis för den som avses med ansökningen samt intyg av hans anförvanter, make eller andra rörande de omständigheter som är av betydelse för bedömningen av saken liksom intyg av legitimerad läkare angående verkställd undersökning.

Handlingar som avses i denna paragraf bör vara avfattade enligt fastställda formulär. Förordning (1995:390)

10 §

  Läkare som bryter mot föreskrift, som meddelats med stöd av 5 § första stycket, eller som åsidosätter vad som föreskrivs i 7 § döms till böter. Förordning (1991:1353)

Whoops, looks like something went wrong.