Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:531). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


2 §

  Personalprövningsnämnd tillkommer att avgöra dels sådana frågor rörande personalram för allmänt civilförsvar, inskrivning i civilförsvar eller upphävande av dylik inskrivning, som jämlikt 33, 36 eller 39 § civilförsvarskungörelsen komma under nämndens prövning, dels ock frågor, som hänskjutas till nämnden jämlikt kungörelsen den 16 januari 1953 (nr 21) angående tillämpning av lagen den 30 maj 1952 (nr 269) om skyldighet för civilförsvarspliktig att tjänstgöra vid krigsmakten, m.m. Fråga om inskrivning i civilförsvar eller hävande därav må prövas av nämnden, även om framställning därom icke gjorts.

Personalprövningsnämnden äger vidare på framställning av civilförsvarsmyndighet eller länsarbetsnämnd förordna, att viss person, som är bosatt eller stadigvarande vistas inom länet, med hänsyn till särskild lämplighet eller utbildning för viss kvalificerad uppgift inom civilförsvaret eller för visst arbete av väsentlig betydelse för det allmänna, icke må vara krigsfrivillig eller hemvärnsman eller såsom avtalspersonal enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tilläggas särskild beredskapsuppgift; dock att sådant förordnande icke må meddelas beträffande någon, som är krigsplacerad i befattning, som enligt gällande mobiliseringstabeller och konstitueringsföreskrifter skall besättas med personal av lägst löjtnants tjänstegrad eller tjänsteklass. Förordning (1994:531)

3 §

  Landshövdingen är ordförande i personalprövningsnämnden. I Stockholms län är länsöverdirektören och i annat län det länsråd som landshövdingen bestämmer ersättare för landshövdingen. Ledamöter äro dels chefen för länsstyrelsens försvarsenhet, för vilken länsstyrelsen utser ersättare, dels länsarbetsnämndens ordförande med dess vice ordförande såsom ersättare, dels vägdirektören, för vilken statens vägverk utser ersättare, dels ock den befattningshavare som Försvarsmakten utser. Är landshövdingen ordförande i länsarbetsnämnden, ingår dess vice ordförande som ledamot i personalprövningsnämnden med den ledamot av länsarbetsnämnden, som arbetsmarknadsstyrelsen utser, såsom ersättare. Förordning (1994:531)

Whoops, looks like something went wrong.