Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

12 av 16 paragrafer (75 %) har ändrats i lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:979). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  Stängsel skall vara så beskaffat, att större hemdjur, som icke är okynnes eller otamt, därigenom bör utestängas från järnvägens område.

Om skäl äro därtill, äger regeringen medgiva undantag från vad i första stycket stadgas. Lag (1975:1010)

4 §

  Mål angående skyldighet för innehavare av järnväg att hålla stängsel till skydd för större hemdjur upptages av mark- och miljödomstolen.

Järnvägs innehavare vare pliktig att i mål om befrielse från skyldighet att hålla stängsel vidkännas å ömse sidor uppkomna kostnader, såvitt ej mark- och miljödomstolen med hänsyn till omständigheterna finner skäligt annorlunda förordna.
Lag (2010:979)

5 §

  Är järnvägs innehavare med hänsyn till kostnaden fri från skyldighet att hålla stängsel, vare han pliktig att giva ersättning för hinder eller men som härav uppkommer vid fastighets användning för betesbruk och som ej är av allenast ringa betydelse. Vinnes befrielse från stängselskyldighet som grundas å dom eller särskilt åtagande, skall ersättning utgå, ändå att hindret eller menet är ringa. Ersättning skall bestämmas att utgå på en gång.

Har genom dom eller avtal fastställts, att stängselskyldighet ej föreligger, skall talan om ersättning väckas inom två år därefter.
Försittes den tid, vare rätt till talan förlorad.

I fråga om talan som nu sagts skall vad i 4 § första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning. Lag (1971:1054)

7 §

  Har järnvägs innehavare före denna lags ikraftträdande inte uppfört stängsel längs viss bansträcka eller har Trafikverket efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel längs viss bansträcka som förvaltas av staten, föreligger inte stängselskyldighet enligt denna lag, med mindre behov av stängsel efter lagens ikraftträdande inträtt till följd av väsentligt ändrade förhållanden med avseende på järnvägens drift eller regeringen efter ansökan bestämmer att stängsel längs bansträckan ska hållas.

Om stängselskyldighet inte föreligger beträffande bansträcka som förvaltas av staten, längs vilken Trafikverket, efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel, ska vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämpning. Talan om ersättning som inte grundas på väsentligt ändrade förhållanden som inträtt efter lagens ikraftträdande med avseende på järnvägens drift, ska dock väckas inom fyra år från ikraftträdandet. Lag (2010:91)

9 §

  har upphävts genom lag (1975:1010)

10 §

  Stängselskyldighet enligt 1 § föreligger ej om stängsel skall hållas enligt 11 §. Lag (1975:1010)

11 §

  I fråga om järnväg som är avsedd för allmän trafik beslutar kommun efter samråd med järnvägens innehavare i den mån det är påkallat från allmän synpunkt att stängsel inom kommunens område skall hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bo eller uppehålla sig intill denna.

Järnvägens innehavare är skyldig att anordna, tillse och underhålla stängsel i enlighet med kommunens beslut.

Skyldighet som avses i andra stycket föreligger dock ej, om hinder häremot möter av hänsyn till järnvägens drift eller på grund av annan särskild omständighet. Lag (1975:1010)

12 §

  Kostnad för anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas till nittio procent av kommunen och tio procent av järnvägens innehavare. I fråga om stängsel vid stations- eller bangårdsområde skall dock kostnaden fördelas lika. Lag (1975:1010)

13 §

  Frågor som avses i 11 § tredje stycket eller 12 § prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten), om kommunen och järnvägens innehavare inte kan enas. Lag (2008:1333)

14 §

  Har upphävts genom lag (2008:1333)

15 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister enligt 13 §. Lag (2008:1333)

16 §

  Beslut enligt denna lag av den prövningsmyndighet som avses i 13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:1333)

Whoops, looks like something went wrong.