Kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap;

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:263). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


10 §

  Den, som vid förande eller skötsel av eller vidtagande av annan åtgärd med gengasdrivet fordon eller redskap åsidosätter någon av de i 1--6 och 8 §§ meddelade föreskrifterna eller som inför fordon eller redskap i lokal i strid mot anslag, som i 7 § andra stycket sägs, döms till böter. Har åtgärden vidtagits i lokal, som är inrymd i fritt liggande byggnad, där människor inte bor eller annars vistas, och under sådana förhållanden, att lagen om arbetarskydd inte är tillämplig, må dock åsidosättande av föreskrifterna inte föranleda ansvar enligt denna kungörelse.

Begås förseelse, som i första stycket avses, av arbetstagare, vare jämväl arbetsgivaren ansvarig för förseelsen, liksom vore den begången av honom själv, så framt ej omständigheterna göra sannolikt, att förseelsen skett utan hans vetskap och vilja.

Till böter döms också ägare eller innehavare av garage eller annan lokal, som i 7 § sägs, som underlåter att iakttaga där givna föreskrifter så ock arbetsgivare som, utan att samma föreskrifter iakttagits, använder arbetare till att i dylik lokal föra fordon eller redskap eller verkställa annat arbete under sådana förhållanden, att lagen om arbetarskydd är tillämplig.

Åsidosätter ägare eller innehavare av garage eller annan lokal vad i 9 § är föreskrivet döms till penningböter. Lag (1991:263)

11 §

  har upphävts genom lag (1991:263)