Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1118). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret upphävdes 2009-04-29 genom SFS 2009:212


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren.

Bestämmelser om fordons avförande ur det militära fordonsregistret finns i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97). Förordning (2002:927)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2001:668)

4 §

  Om den som har förvärvat ett fordon som avses i 1 §, utan föregående registrering av fordonet, har förstört det eller vidtagit någon annan åtgärd, så att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet, skall han så snart det kan ske och senast inom tre veckor därefter anmäla detta till Försvarsmaken. Anmälan skall göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas riktighet. Förordning (1998:4)

5 §

  Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.
Förordning (2008:1118)

6 §

  Den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 § döms till penningböter.

Den som i anmälan enligt 4 § uppsåtligen lämnar oriktig uppgift döms till böter. Förordning (1991:1354)

Whoops, looks like something went wrong.