Lag (1946:324) om skogsvårdsavgift

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1946:324) om skogsvårdsavgift sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:338). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Skogsvårdsavgift skall betalas för jordbruksfastighet som vid fastighetstaxeringen åsatts delvärdet skogsbruksvärde.

Avgiftsskyldig är ägaren till fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som ägare. Den som innehar fastighet med åborätt eller eljest med ständig eller ärftlig besittningsrätt och på grund av denna sin rätt inte får utöver husbehovet tillgodogöra sig avkastning av skog på fastigheten påförs dock inte någon avgift.

I fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen behandlas som handelsbolag är delägarna avgiftsskyldiga. Lag (1986:491)

2 §

  Skogsvårdsavgiften är för varje beskattningsår 8 promille av skogsbruksvärdet. Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats eller avyttrats under beskattningsåret, skall underlaget för avgiften jämkas med hänsyn härtill. Lag (1990:338)

3 §

  I fråga om förfarandet för att bestämma underlaget för skogsvårdsavgift gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).
Lag (1990:338)

4 §

  I fråga om debitering och uppbörd av skogsvårdsavgift gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Lag (1986:491)

5 §

  Skogsvårdsavgift tillfaller staten. Lag (1986:491)

Whoops, looks like something went wrong.