Lag (1946:727) om kommunal fondbildning

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i lag (1946:727) om kommunal fondbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1953:436). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Kommun äger att, på sätt i denna lag föreskrives, för framtida ändamål avsätta medel till fond.

Sådan fond är:

särskild fond för tillgodoseende av särskilt, uttryckligen angivet kommunalt behov;

allmän investeringsfond;

skatteregleringsfond för reglering av utdebiteringen; eller

tillfällig fond.

Att kommun i vissa fall är pliktig avsätta medel till fond framgår av 6 §. Lag (1952:363)

3 §

  Vill kommun avsätta medel för tillgodoseende av annat särskilt uttryckligen angivet kommunalt behov än i 2 § sägs eller vill kommun taga till särskild fond avsatta medel i anspråk för annat ändamål än vid avsättningen bestämts, erfordras för beslut därom Konungens medgivande.
Sådant medgivande kan lämnas genom Konungens fastställelse å reglemente eller andra föreskrifter rörande fonden.

Om allmän investeringsfond

3 a §. Kommun äger att i den ordning, som eljest stadgas för kommunala beslut, till allmän investeringsfond avsätta medel för anskaffande av tillgångar för stadigvarande bruk. Beslut att taga medel ur fonden i anspråk för annat ändamål skall för att vinna bindande kraft underställas Konungens prövning och fastställelse. Lag (1952:363)

8 §

  Fonds medel skola vara på betryggande sätt anbragta, kommun obetaget att nyttja fondens medel i sin verksamhet. Vid anbringande eller nyttjande av fonds medel skall tillses, att medlen vid behov äro tillgängliga.

Fonds medel må ej utan tillstånd av länsstyrelsen anbringas annorlunda än hos bank eller centralkassa för jordbrukskredit eller å postgirokonto eller i sådana tillgångar, i vilka förmyndare äger utan överförmyndarens tillstånd anbringa omyndigs medel.

Vad nu sagts utgör ej hinder att till fond avsätta och i densamma behålla vad kommunen vid avyttrande av tillgång för stadigvarande bruk bekommit i andra tillgångar än penningmedel. Lag (1953:436)

Whoops, looks like something went wrong.