Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:576). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-25


1 §

  En framställning från domstol eller skiljedomstol, som ska avgöra tvist mellan stater, eller annat internationellt organ, som tillsatts för behandling av sådan tvist, om att vidta någon åtgärd som hör till tvistens behandling, såsom upptagande av ed eller av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis, ska prövas av regeringen. Om regeringen bifaller framställningen, ska åtgärden vidtas enligt bestämmelserna i denna lag.

En begäran hos Regeringskansliet (Justitiedepartementet) av Europeiska unionens domstol att ett vittne eller en sakkunnig ska höras vid svensk domstol ska av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) överlämnas till behörig domstol. Den begärda åtgärden ska vidtas enligt bestämmelserna i denna lag.
I stället för vad som sägs i 6 § gäller dock att kostnaderna i ärendet ska betalas av den domstol som begärt åtgärden.
Lag (2010:576)