Förordning (1947:174) om investeringsfonder

3 av 18 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (1947:174) om investeringsfonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:953). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1947:174) om investeringsfonder upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1990:686


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


11 §

  Hava till investeringsfond avsatta medel, i annat fall än i 10 § avses, icke tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under tionde taxeringsåret efter det, då avdrag för avsättningen ägt rum, skola medlen detta taxeringsår återföras till beskattning. Vad i 10 § sägs skall därvid äga motsvarande tillämpning, dock att, där de avsatta medlen ej fått av den skattskyldige tagas i anspråk under något år efter avsättningen, ränta skall beräknas efter allenast två procent.

Har skattskyldig trätt i likvidation, skall investeringsfond återföras till beskattning för det beskattningsår, varunder beslutet om likvidationen fattats. Till beloppet skall därvid läggas ränta efter två procent om året enligt i 10 § angivna grunder.

Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag, skall investeringsfond hos det förra företaget, därest den icke enligt fjärde stycket övertagits av det senare företaget, återföras till beskattning för det beskattningår, varunder rättens tillstånd till fusionen registrerats. Till beloppet skall därvid läggas ränta efter två procent om året enligt i 10 § angivna grunder.

Vid sådan fusion, som i 28 § 3 mom första eller andra stycket kommunalskattelagen avses, må moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende övertaga investeringsfond, därest förutsättning därför enligt 1 § andra stycket denna förordning föreligger. Därvid skall så anses som om fonden avsatts hos moderbolaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då avsättningen skett hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

Kungl. Maj:t äger, då skäl därtill äro, föreskriva att den tid, inom vilken återförening till beskattning enligt första stycket skall ske, skall utsträckas med högst åtta år.

Det åligger arbetsmarknadskommissionen att, när fondmedel jämlikt denna paragraf skola återföras till beskattning, lämna underrättelse i enahanda ordning, som i 9 § sista stycket sägs. Förordning (1957:74)

17 §

  Länsstyrelsen har att snarast möjligt efter det taxeringsnämnderna avslutat sitt arbete till arbetsmarknadsstyrelsen översända ett exemplar av de jämlikt 15 § första stycket vid allmän självdeklaration fogade uppgifterna. Om ändring i meddelat beslut rörande avdrag för avsättning till investeringsfond därtill föranleder, skola erforderliga tilläggsuppgifter ofördröjligen genom länsstyrelsens försorg tillställas styrelsen. Lag (1978:953)

19 §

  Över arbetsmarknadskommissionens beslut enligt denna förodning må klagan föras hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka skola hava inkommit till finansdepartementet inom tre veckor från det klaganden erhöll del av beslutet. Förordning (1957:62)