Kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:266). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m. upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:1723


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  För befordran med trafikmedel i regelbunden yrkesmässig trafik må den som betjänar sådant trafikmedel icke mottaga försändelse som i 1 § avses annorledes än för postverkets räkning eller för att avlämnas till postverket.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må dock med trafikmedel i regelbunden yrkesmässig trafik befordras
      a) öppna försändelser innehållande skrivna meddelanden, vilka uteslutande avse uppdrag för trafikföretaget att å ort som beröres av trafiken uträtta ärenden för uppdragsgivarnas räkning,
      b) försändelser innehållande mjölknotor och liknande meddelanden jämte därtill hörande bilagor, vilka medtagas vid transport av mjölkflaskor, samt
      c) försändelser, vilka i tjänsten utväxlas mellan befattningshavare inom trafikföretaget, mellan trafikföretag, vilka sinsemellan hava samtrafik, mellan trafikföretag och dess kommissionärer, agenter eller ombud eller mellan militära myndigheter i samband med militärtransporter.

Å försändelse som i b) och c) avses skall finnas uppgift om avsändarens namn. Därjämte skall dylik försändelse förses med anteckningen ''mjölknotor'' respektive ''tjänstesak'' eller annat motsvarande uttryck. Kungörelse (1953:92).

4 §*/k/ 1 mom. */-k/ Den som för annans räkning än postverkets bedriver sådan postbefordran som avses i 1 § döms till böter, och vare dessutom pliktig att till postverket utge ersättning med belopp motsvarande postavgiften för försändelse, som obehörigen befordrats. Lag (1991:266)

5 §

  har upphävts genom lag (1991:266)

Whoops, looks like something went wrong.