Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:774). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m. upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:703


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  När ett beslut om indelningsändring enligt lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar har meddelats, skall en avskrift av beslutet sändas till statistiska centralbyrån, kammarkollegiet, riksskatteverket, statens planverk, statens lantmäteriverk och länsstyrelsen. Om beslutet avser ändring i församlingsindelningen, skall en avskrift sändas även till domkapitlet och stiftsnämnden. Förordning (1979:774)

3 §

  När ett förordnande enligt byggnadslagen (1947:385) om förbud mot nybyggnad eller mot schaktning, fyllning, trädfällning eller därmed jämförliga åtgärder har meddelats, skall en avskrift av beslutet sändas till byggnadsnämnden och fastighetsbildningsmyndigheten. Om länsstyrelsen har meddelat beslutet, skall avskriften sändas så snart beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1979:774)

4 §

  Beslut som avses i 1-3 §§ bör, utöver vad som anges i dessa paragrafer, sändas till de myndigheter och organisationer som behöver beslutet för sin verksamhet. Förordning (1979:774)

5 §

  Vid kopiering av en plan som avses i 2 § bör kommunen och andra som berörs av beslutet och som begär det få tillfälle att för egen räkning samtidigt utföra önskat antal kopior.

Om inte sökanden bekostar kopiornas utförande eller särskilda omständigheter föranleder annat, bör Liber Grafiska Aktiebolag anlitas för att utföra kopiorna.

Om sökanden skall bekosta kopiorna, skall länsstyrelsen förelägga honom viss tid, inom vilken kopiorna skall vara länsstyrelsen tillhanda. Om sökanden inte iakttar tidsfristen, får länsstyrelsen utföra kopiorna på sökandens bekostnad. Förordning (1979:774)

6 §

  Kostnaderna för kopior, som inte skall betalas av sökanden, betalas av länsstyrelsen. Förordning (1979:774)

Whoops, looks like something went wrong.