Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:204). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:187


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


29 §

  Har annan än bestraffningsberättigad befattningshavare verkställt beslag av alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka skäligen kunna antagas vara förverkade enligt 1 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m., skall anmälan skyndsamt göras till den bestraffningsberättigade, som har att omedelbart pröva, om beslaget skall bestå.

Anmälan som avses i första stycket skall även göras, om förman beslutat fråntaga krigsman berusningsmedel eller annan egendom enligt 36 § tredje eller fjärde stycket militära rättegångslagen (1948:472).

Beslut om förstörande eller försäljning av egendom som avses i första och andra styckena meddelas av den bestraffningsberättigade. Förordning (1976:920)

46 §

  Verkställighet av disciplinbot som ålagts i form av löneavdrag skall börja så snart ske kan. Den som har att befordra straffet till verkställighet bestämmer hur stort avdrag som skall göras vid varje avlöningstillfälle. Erforderliga kontrollföreskrifter rörande verkställigheten av sådana löneavdrag meddelas av försvarets civilförvaltning.

Kan disciplinbot som ålagts i form av löneavdrag helt eller delvis ej verkställas eller har disciplinbot ådömts i penningar, skall den som har att befordra straffet till verkställighet uppta sålunda oguldet belopp i en längd, vari jämväl antecknas den dömdes fullständiga namn, personnummer och hemvist, den domstol eller befattningshavare som meddelat straffbeslutet, dagen för beslutet och dettas innehåll. Längden avslutas månadsvis och insänds senast den 15 i närmast följande månad i två exemplar till länsstyrelsen som skall översända den till kronofogdemyndigheten för verkställighet i enlighet med vad som är stadgat om indrivning och redovisning av böter. Formulär till sådan längd fastställs av riksskatteverket efter samråd med försvarets civilförvaltning.

Har domstol upphävt eller ändrat straffbeslut som upptagits i längd varom i andra stycket sägs skall den som haft att befordra straffbeslutet till verkställighet ofördröjligen underrätta länsstyrelsen därom.

Vad i första-tredje styckena sägs skall i tillämpliga delar gälla även sådant löneavdrag eller betalning av visst belopp i penningar, som jämlikt 4 § tredje stycket och 10 § första stycket lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän trätt i stället för fritidsstraff eller del därav. Förordning (1979:204)

50 §

  Över meddelade tillrättavisningar skola fortlöpande anteckningar verkställas i förteckning, vari införes den tillrättavisades full ständiga namn och registreringsnummer, grad eller tjänsteklass, kort fattad redogörelse för förseelsen med angivande av den benämning för seelsen har i brottsbalken, tiden för dess begående, dag för förhör enligt 67 § första stycket militära rättegångslagen, den befattnings havare som meddelat tillrättavisningen, dagen för dess åläggande, tillrättavisningens beskaffenhet och verkställighetstiden.

Förteckning som nu sagts föres såvitt angår personal som har högst furirs tjänstegrad eller tjänsteklass av närmast tillrättavisnings berättigad befattningshavare och såvitt angår övriga av befatt ningshavare som försvarsgrenschef bestämmer.

Det åligger regementschef och chef för motsvarande förband att med biträde av auditören minst en gång varje halvår granska de förteck ningar som avse personal som innehar högst furirs tjänstegrad eller tjänsteklass.

Formulär till förteckning över tillrättavisningar fastställes av försvarets civilförvaltning. Förordning (1975:1301)

51 §

  Den som har omhändertagits jämlikt 36 § första stycket militära rättegångslagen (1948:472) och som ej efter läkarundersökning enligt andra stycket nämnda paragraf skall föras till militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus eller kvarstanna där, skall förvaras i militärhäkte eller, om sådant icke finnes att tillgå, i annan lämplig lokal. Har omhändertagandet skett på grund av berusning, skall den förvarade därvid underkastas regelbunden tillsyn och genast föras över till militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus, om hans tillstånd ger anledning till det.

Om behandlingen av den som tagits i förvarsarrest stadgas i 35 § och 86 § andra stycket militära rättegångslagen. Förvarsarrestant må förvaras i militärhäkte, där sådant finnes. Förordning (1976:920)

53 §

  Beträffande varje i militärhäkte förvarad häktad person skall den som har uppsikt över häktet låta upprätta kort, utvisande den häktades fullständiga namn och registreringsnummer, vem som beslutat om frihetsberövandet, beslutets innehåll samt den tid förvaringen varat. Kortet skall även innehålla alla erforderliga uppgifter rörande nöjdförklaring som avgivits i häktet samt uppgift om dagen då sådan begäran skett som sägs i 10 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Formulär till kort som avses i första stycket fastställes av för svarets civilförvaltning. Förordning (1975:1301)

55 §

  Över förvarsarrestanter, vilka ej jämlikt 86 § andra stycket militära rättegångslagen (1948:472) skola anses såsom häktade, samt över personer som omhändertagits jämlikt 36 § nämnda lag skall fortlöpande förteckning föras med angivande av vederbörandes fullständiga namn och registreringsnummer, vem som beslutat om frihetsberövandet, beslutets innehåll samt den tid förvaringen varat. Har beslut enligt 36 § tredje eller fjärde stycket militära rättegångslagen meddelats, skall även sådant beslut anges i förteckningen. Förordning (1976:920)

Whoops, looks like something went wrong.