Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:625). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m. upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1991:45


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Skall egendom avstås enligt 1 §, äger regeringen förordna, att inlösen skall omfatta jämväl annan rättsinnehavarens egendom, som hör till någon i omedelbar anslutning till gruvföretaget bedriven rörelse.

I den mån rättsinnehavaren det begär, skall sådan egendom lösas, om eljest synnerligt men skulle uppstå för honom. Lag (1981:791)

3 §

  I fråga om inlösen gäller expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Lag (1982:625)

4 §

  Mål om inlösen skall upptagas av fastighetsdomstolen i den ort där gruvföretaget har sitt driftställe. Finnas driftställen inom olika fastighetsdomstolars områden, förordne regeringen att frågan om inlösen skall i sin helhet upptagas av den bland dessa domstolar som regeringen bestämmer. Lag (1981:791)

6 §

  Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom, som avstås enligt denna lag, äger han, ändå att fordringen ej är förfallen till betalning, framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur löseskillingen för denna egendom. Samma skall ock gälla i fråga om den som har rätt att kvarhålla egendomen till säkerhet för förfallen fordran.

Löseskilling för lös egendom, som är utmätt, belagd med kvarstad eller tagen i anspråk genom betalningssäkring, skall utges till kronofogdemyndigheten, om någon part begär det.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsrätt. Lag (1981:791)

7 §

  Om egendom som skall inlösas svarar för företagsinteckning, åligger det domstolen att så snart ske kan underrätta inteckningshavaren, att talan om inlösen väckts.

Domstolen skall underrätta bergmästaren, när talan om inlösen har väckts samt när dom i mål om inlösen har vunnit laga kraft. Visar egendomens innehavare, att inlösningsrätten förverkats, skall likaledes anmälan därom göras till bergmästaren.

Då inlösningen blivit fullbordad, åligger det länsstyrelsen att därom ofördröjligen göra anmälan till bergmästaren. Lag (1982:625)

Whoops, looks like something went wrong.