Lag (1949:722) om pantlånerörelse

4 av 26 paragrafer (15 %) har ändrats i lag (1949:722) om pantlånerörelse sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:545). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1949:722) om pantlånerörelse upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1000


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


11 §

  Har ett lån förfallit till betalning, får panten försäljas.

Åtgärder för försäljning får dock ej utan särskild begäran från låntagaren vidtas tidigare än två månader efter lånets förfallodag.
Försäljningen får inte ske på annat sätt än på offentlig auktion på den ort, där pantsättningen ägt rum, eller, då panten är ett värdepapper som är noterat vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, genom värdepappersinstitut till gällande börs- eller marknadspris.

Försäljning på auktion skall minst åtta dagar i förväg kungöras i tidning inom orten med angivande även av lånets förfallodag eller, om flera panter skall försäljas, under vilken eller vilka månader förfallotiderna inträffat. Lag (1992:545)

23 §

  Nedlägges pantlånerörelse eller avgår föreståndare, skall rörelsens utövare ofördröjligen göra anmälan därom till länsstyrelsen.

Straffbestämmelser m.m.

24 § 1 mom. Den som idkar pantlånerörelse utan att vara berättigad till det enligt föreskrifterna i denna lag, döms till böter.

Till samma ansvar vare den förfallen
      1) som utövar rörelse, som i 3 eller 4 § avses, annorledes än genom behörig föreståndare, eller
      2) som bryter mot de av länsstyrelsen med stöd av 6 § meddelade föreskrifterna eller mot bestämmelserna i 7 §, 9 §, 11 § andra eller tredje stycket, 14 § andra stycket, 17 §, 19 § första eller andra stycket eller 21 §. Lag (1991:269)

26 §

  har upphävts genom lag (1964:204)

27 §

  Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Polismyndighetens och länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart, om ej annat föreskrivs. Lag (1985:576)

Whoops, looks like something went wrong.