Kyrkomusikerförordning (1950:375)

7 av 8 paragrafer (88 %) har ändrats i kyrkomusikerförordning (1950:375) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:549). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kyrkomusikerförordning (1950:375) upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1989:8


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


22 §

  De åligganden, som skola åvila biträdande kyrkomusiker, framgå av den för varje sådan tjänst gällande instruktionen. Därest i tjänst såsom biträdande kyrkomusiker ingår fyllnadstjänstgöring, skola beträffande dylik tjänstgöring bestämmelserna i 13-17 d §§ äga motsvarande tillämpning. Förordning (1978:877)

10 kap. 66 §

  Kyrkorådets beslut om tjänstgöringsbetyg får överklagas hos domkapitlet.

Om överklagande av kyrkorådets beslut om tillsättning av organisttjänster, tjänster som biträdande kyrkomusiker eller kyrkokantorstjänster gäller vad som föreskrivs i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Kyrkorådets beslut om tillsättning av organisttjänster, extra ordinarie tjänster som biträdande kyrkomusiker eller kyrkokantorstjänster får också överklagas av sökande som domkapitlet har fört upp på förslag till tjänsten.
Förordning (1987:549)

10 kap. 67 §

  Skolstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt bestämmelse som avses i förordningen får överklagas hos länsskolnämnden, när beslutet gäller
   1. tjänstledighet eller vikariat för skolkantor,
   2. tjänstledighet eller vikariat för organist eller extra ordinarie eller extra biträdande kyrkomusiker såvitt avser fyllnadstjänstgöring enligt 13 § 1,
   3. bisysslebesked för skolkantor. Förordning (1987:549)

10 kap. 68 §

  Domkapitlets beslut får överklagas hos regeringen, när beslutet gäller
   1. medgivande att inrätta tjänst som biträdande kyrkomusiker enligt 2 § 5 mom.,
   2. fastställelse av distriktsindelning enligt 5 § 5 mom.,
   3. fastställelse av tjänstetyp enligt 5 § 6 mom.,
   4. fastställelse av anställningsform enligt 6 § andra stycket,
   5. tillgodoräkning av tjänstgöring enligt 24 § 3 mom.,
   6. befrielse från behörighetsvillkor enligt 24 § 5 mom. och 26 § 3 mom.,
   7. förslag till tillsättning av tjänst enligt 30 § 3--5 och 8 mom., 36 § och 37 § 2 mom.,
   8. förklaring att behörig sökande saknas enligt 30 § 6 mom.

Övriga beslut av domkapitlet enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får inte överklagas, utom i fall som avses i 72 §. Förordning (1987:549)

10 kap. 69 §

  Länsskolnämndens beslut får överklagas hos regeringen, när beslutet gäller tillsättning av tjänst enligt 37 § 1 mom. eller vikariat eller bisysslebesked enligt 67 §.

Övriga beslut av länsskolnämnden enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får inte överklagas, utom i fall som avses i 72 §. Förordning (1987:549)

10 kap. 70 §

  Förslag av sådan särskild nämnd som avses i 37 § 1 mom. får inte överklagas. Förordning (1987:549)

10 kap. 72 §

  Att sådana beslut som domkapitlet och länsskolnämnden har meddelat i ärenden om tjänstledighet får överklagas hos statens arbetsgivarverk i sista instans följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111).
Förordning (1987:549)