Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1437). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Har upphävts genom förordning (2003:898)

2 §

  Har upphävts genom förordning (1993:1197)

3 §

  Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun, har kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen, att från den motsvarande myndigheten i den förstnämnda kommunen på begäran erhålla de till denna myndighet överlämnade uppgifterna från Skatteverkets beskattningsdatabas och förvaltningsrättens domar angående ändring av taxering av fastighet för året närmast före det, då indelningsändringen träder i kraft.

Vad i första stycket sägs skall tillämpas också om en kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun. Förordning (2009:873)

4 §

  Har upphävts genom förordning (1990:1242)

5 §

  Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun i annat län, ska Skatteverket, så snart det kan ske, tillställa kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommundelen i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året innan indelningsändringen träder i kraft.

Det som sägs i första stycket angående uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt året innan indelningsändringen träder i kraft, gäller också om en annan kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun. Förordning (2011:1437)

6 §

  Skatteverket skall också i andra fall än som sägs i 5 § på begäran av kommunstyrelse lämna uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna eller annan uppgift som är tillgänglig för verket om kommun som berörs av ändring i kommunal indelning. Förordning (2003:898)

Whoops, looks like something went wrong.