Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan sedan utfärdandet (t.om. SFS 1997:510). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1998:1592


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Sådan församlingsskatt enligt 21 kap. kyrkolagen (1992:300), som efter kyrkofullmäktiges beslut eller annars debiteras efter samma grunder som gäller för debitering av kommunalskatt, skall påföras den, som den 1 november året före inkomståret inte tillhörde Svenska kyrkan, efter endast 25 procent av det för debiteringen bestämda beloppet. Vad nu sagts gäller också den som tillhörde Svenska kyrkan men inte varit folkbokförd här i riket under någon del av inkomståret. Lag (1992:1189)

2 §

  Det åligger skattemyndighet att vid debitering av slutlig skatt beakta rätt till skattenedsättning, som tillkommer den skattskyldige enligt 1 §.

Vid beräkning av preliminär skatt åligger det skattemyndigheten att beakta rätt till sådan skattenedsättning som tillkommer den skattskyldige enligt 1 § första meningen. Lag (1997:510)

3 §

  har upphävts genom lag (1973:932)

4 §

  Har rätt till skattenedsättning enligt 1 § inte beaktats äger den skattskyldige söka rättelse hos skattemyndigheten.
Därvid tillämpas bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om omprövning. Lag (1997:510)

6 §

  Konungen äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna lag.


Övergångsbestämmelser

1986:1243

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången i fråga om församlingsskatt som påförs på grund av 1989 års taxering.

1990:342

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.

1991:502

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

1992:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för år 1993.

1992:496

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för år 1993 och slutlig skatt på grund av 1994 års taxering. Lag (1992:1189)