Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:1419). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:311


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-04


1 §

  Ansökan om införlivning av mark med häradsallmänning eller med allmänningsskog i Norrland eller Dalarna skall göras skriftligen.

Vid sådan ansökan skall fogas:
      1) den handling varigenom marken förvärvats;
      2) utdrag av fastighetsregistret samt äganderätts- och gravationsbevis rörande marken eller den fastighet vartill marken hör;
      3) av lantmäterimyndigheten upprättad karta över marken, angivande dess gränser och ägovidd samt utmärkande dess läge i förhållande till häradsallmänningen eller allmänningsskogen, jämte utredning i vad mån till marken hör andel i samfällighet eller i särskilda rättigheter och förmåner; samt
      4) tillförlitlig utredning rörande markens fördelning å olika ägoslag, särskilt angivande i vilken omfattning marken är skogbärande eller tjänlig till skogsbörd.

Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må erfordras för bedömande, huruvida ansökningen är lagligen grundad.
Förordning (1995:1419)

2 §

  Ha delägare i häradsallmänning avyttrat någon del av den mark som tillfallit dem genom visst förvärv, innan ansökan göres om införlivning av den återstående delen av marken, eller avyttra de, sedan införlivning sökts, någon del av den mark ansökningen avsett, skall i införlivningsärendet företes även den handling, varigenom avyttringen skett, jämte av lantmäterimyndigheten upprättad karta över den avyttrade marken, angivande dess gränser och ägovidd.
Förordning (1995:1419)

5 §

  När förordnande om införlivning meddelats skall den inskrivningsmyndighet inom vars område marken är belägen genast underrättas skriftligt av den beslutande myndigheten. Förordnandet skall antecknas i fastighetsboken.

Den beslutande myndigheten skall också underrätta lantmäterimyndigheten om förordnandet. Förordnandet skall antecknas i fastighetsregistret.

Första och andra styckena skall också tillämpas när ett förordnande upphävs eller är utan verkan enligt en domstols dom.
Förordning (1995:1419)