Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:271). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


3 §

  Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt, varom förordnande meddelats enligt denna lag, döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:271)