Förmyndarvårdskungörelse (1952:303)

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i förmyndarvårdskungörelse (1952:303) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1333). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förmyndarvårdskungörelse (1952:303) upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:379


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  I förmynderskapsboken skall antecknas beslut om inskrivning av förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt övriga beslut som rör inskrivet förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap. Har beslut varom anteckning skall ske i förmynderskapsboken upptagits i akten, skall hänvisning göras till denna. Förordning (1988:1333)

3 §

  Varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall tas upp på särskilt upplägg i förmynderskapsboken. Anteckningar om godmanskap enligt 11 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken skall dock föras på samma upplägg som förmynderskapet, om detta är inskrivet, eller det tidigare inskrivna godmanskapet eller förvaltarskapet.

Hava underåriga syskon gemensam förmyndare, skola förmynderskapen sammanföras å ett upplägg. Förordnas någon till god man för flera bortovarande med avseende å samma dödsbo eller förordnas den som utsetts till god man för annan att bevaka dennes rätt i annat hänseende än det tidigare förordnandet avser, skola godmanskapen likaledes upptagas å ett upplägg, om det lämpligen kan ske. Förordning (1988:1333)

4 §

  Uppläggen i förmynderskapsboken ordnas för varje kommun i bokstavsordning efter registernamn.

Förmynderskapsboken må, där så finnes lämpligt, indelas i avdelningar.

Registernamn skall vara: i fråga om underårig som ej är adoptivbarn faderns namn, om barnet bär faderns släktnamn, och i annat fall moderns namn; i fråga om adoptivbarn adoptantens eller adoptivfaderns namn; i fråga om bortavarande delägare i dödsbo den avlidnes namn; i fråga om god man för bevakning av framtida ägares rätt testators, arvlåtarens eller överlåtarens namn; samt i övriga fall namnet på den för vilken god man eller förvaltare har förordnats.

Blad avseende förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap med vilka rätten inte har att ta vidare befattning, skall förvaras i särskild pärm eller avdelning av boken samt ordnas i alfabetisk ordning efter registernamn.

Överflyttas tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap till annan domstol, skall rätten till denna översända meddelande om beslutet och avskrift av det till förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet hörande upplägget i vad det avser anteckningar som är av betydelse för tillsynen. Förordning (1988:1333)

6 §

  När förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skrivs in och nytt blad i anledning därav läggs upp, skall rätten till överförmyndaren översända det för denne avsedda bladet till förmynderskapsbok. Förordning (1988:1333)

7 §

  har upphävts genom förordning (1977:835)

10 §

  har upphävts genom förordning (1975:257)

Whoops, looks like something went wrong.