Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:854). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse) upphävdes 2007-04-01 genom SFS 2007:33


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Har befälhavare å fartyg i fall, som i 6 kap. 6 § andra stycket andra meningen sjölagen (1994:1009) avses, fått kännedom om att någon är i nöd å fartyg, luftfartyg eller därifrån härrörande bärgningsredskap eller eljest i sjönöd, är han under förutsättning, som i berörda lagrum sägs, skyldig att ofördröjligen med fartyget skyndsammast begiva sig till olycksplatsen samt lämna all hjälp, som är möjlig och behövlig för den nödställdes räddning.

Vad nu är stadgat äger dock ej tillämpning, där uppenbart är, att befälhavaren ej kan hinna lämna hjälp eller att hans hjälp ej är erforderlig. Förordning (1995:352)

13 §

  har upphävts genom lag (2000:854)

14 §

  har upphävts genom lag (2000:854)

Whoops, looks like something went wrong.