Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:1045). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret upphävdes 2008-07-01 genom SFS 2008:441


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


2 §

  Till äktenskapsregistret skola från underrätterna insändas uppgifter angående
   1. beslut som avses i 5 kap. 13 § giftermålsbalken;
   2. inkomna boskillnadsansökningar samt slutliga beslut och domar i boskillnadsmål;
   3. domar varigenom vigsel förklarats ogiltig eller rätten dömt till äktenskapsskillnad; samt
   4. inkomna bodelningshandlingar och äktenskapsförord.

Från hovrätterna och högsta domstolen skola uppgifter lämnas angående domar och slutliga beslut i anledning av klagan över sådant avgörande av lägre rätt, varom denna haft att insända uppgift till registret, så ock angående domar, varigenom rätten eljest förklarar vigsel ogiltig eller dömer till äktenskapsskillnad.

Från Svea hovrätt skall insändas uppgift om sådana beslut enligt 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap som innebär att ett i främmande stat meddelat beslut om upplösning av äktenskap skall gälla här i riket. Från högsta domstolen skall uppgift lämnas om domstolens slutliga beslut i anledning av klagan över hovrättens beslut.

Från fastighetsregistermyndigheterna skola uppgifter lämnas angående avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Domstolsverket meddelar efter samråd med statistiska centralbyrån och statens lantmäteriverk närmare föreskrifter om hur domstol och fastighetsregistermyndighet skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf. Förordning (1982:1045)

4 §

  Har upphävts genom förordning (1982:1045)

5 §

  Äktenskapsregistret skall vara anordnat så att de uppgifter som har sänts in från domstolarna och fastighetsregistermyndigheterna lätt kan återfinnas.
Förordning (1982:1045)