Förordning (1953:716) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (1953:716) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:182). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1953:716) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:446


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna förordning äger tillämpning på handlingar hos statsmyndighet, för vilken riksarkivet, landsarkiv eller stadsarkiv enligt allmänna arkivstadgan är arkivmyndighet.

Om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling hos nämnda myndigheter är särskilt föreskrivet. Förordning (1978:182)

7 §

  Erfordras bestämmelser om utgallring av handlingar utöver vad i förordningen angivits, bör myndighet göra framställning härom hos riksarkivet. Det åligger myndighet att före utgången av år 1965 och därefter minst en gång vart femte år taga ställning till frågan, huruvida sådan framställning bör göras. Förordning (1978:182)

Whoops, looks like something went wrong.