Lag (1954:40) om särskild fartygsfond

12 av 14 paragrafer (86 %) har ändrats i lag (1954:40) om särskild fartygsfond sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:344). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1954:40) om särskild fartygsfond upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:687


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-03


1 §

  Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt må avdrag åtnjutas i enlighet med bestämmelserna i denna lag för belopp, som avsatts till särskild investeringsfond för avyttrat fartyg. Den, som enligt lag är bokföringsskyldig, skall därvid ha gjort en motsvarande avsättning i räkenskaperna för beskattningsåret.

Vad i denna lag föreskrives om fartyg och om avsättning till särskild investeringsfond för avyttrat fartyg äger motsvarande tillämpning på luftfartyg och avsättning till särskild investeringsfond för avyttrat luftfartyg. Lag (1984:1075)

3 §

  Har avdrag medgivits för avsättning till investeringsfond enligt denna lag, må avdrag för nedskrivning å värdet av rättighet till leverans av fartyg enligt ej fullgjorda köpekontrakt åtnjutas allenast om och i den mån avdrag för sådan nedskrivning enligt kommunalskattelagens bestämmelser kunnat medgivas med belopp överstigande beloppet av fondavsättningen vid beskattningsårets utgång.
Lag (1984:1075)

4 §

  Investeringsfond enligt denna lag må tagas i anspråk för avskrivning å under beskattningsåret anskaffat fartyg.

Har under beskattningsår, då försäljning av fartyg skett, annat fartyg anskaffats, må medel, som enligt bestämmelserna i denna lag kunnat avsättas till investeringsfond, i första hand tagas i anspråk för avskrivning å sådant fartyg. Därvid skall så anses som om avsättning till investeringsfond verkställts, varefter medlen omedelbart tagits i anspråk för sitt ändamål; garantiförbindelse som i 2 § sägs erfordras icke i dylikt fall.

Har annat fartyg anskaffats först efter utgången av det beskattningsår som i nästföregående stycke sägs men före den 1 april under taxeringsåret eller har den skattskyldige före sistnämnda tidpunkt fullgjort förskotts- eller dellikvid, varom i 12 § tredje stycket förmäles, äger skattemyndigheten, därest omständigheterna giva skälig anledning antaga att fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål, medgiva att garantiförbindelse icke avlämnas eller att sådan förbindelse lämnas till ett med högst hälften av anskaffningskostnaden eller av den gjorda förskotts- eller dellikviden nedsatt belopp. Lag (1990:344)

5 §

  För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond tagits i anspråk jämlikt denna lag, må vid taxeringen avdrag för i 4 § första stycket avsedd avskrivning med belopp svarande mot fondens minskning ej ske, men skall så anses, som om den ifrågavarande tillgången i beskattningsavseende avskrivits med det i anspråk tagna beloppet. Lag (1984:1075)

6 §

  Ha till investeringsfond avsatta medel kunnat, helt eller delvis, tagas i anspråk för avskrivning av fartyg, som anskaffats under det beskattningsår då avsättning skett eller under senare beskattningsår, men har så ej skett, skola till fonden avsatta medel till den del de kunnat utnyttjas för avskrivning å nyanskaffat fartyg återföras till beskattning. Till beloppet skall därvid läggas ränta, beräknad efter två procent om året för det antal taxeringsår som förflutit efter det, då avdraget för avsättningen skett, till och med det, då beloppet taxeras.

Ha till investeringsfond avsatta medel icke tagits i anspråk eller endast delvis tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det, då avdrag för avsättningen ägt rum, skola å investeringsfonden kvarstående medel upptagas såsom skattepliktig intäkt av rörelse för nämnda beskattningsår. Visar skattskyldig, att svårigheter föreligga att taga medlen i anspråk inom tid som nu sagts, må riksskattenämnden förlänga denna tid, dock längst till och med det beskattningsår för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det, då avdrag för avsättningen ägt rum. Till avsatta medel, som återföras till beskattning, skall läggas ränta, beräknad enligt i föregående stycke angivna grunder.

Mot riksskattenämndens beslut i ärende som avses i andra stycket må talan ej föras. Förordning (1959:169)

7 §

  Har investeringsfond tagits i anspråk i annan ordning än i 4 § sägs eller har den som verkställt fondavsättning trätt i likvidation, skola till fonden avsatta medel återföras till beskattning för det beskattningsår, varunder fonden tagits i anspråk eller beslutet om likvidation fattats.

Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag, skall investeringsfond hos det förra företaget, därest den icke enligt tredje stycket övertagits av det senare företaget, återföras till beskattning för det beskattningsår, varunder rättens tillstånd till fusionen registrerats.

Vid sådan fusion, som i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt avses, må moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende övertaga investeringsfond, därest garantiförbindelse avseende dotterbolaget eller den överlåtande föreningen ändras att avse moderbolaget eller den övertagande föreningen. Därvid skall så anses som om fonden avsatts hos moderbolaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då avsättningen skett hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

Har dödsbo fondavsättning enligt denna lag, skall fondmedlen återföras till beskattning senast det beskattningsår, under vilket dödsboet skiftas.

Då till investeringsfond avsatta medel återföras till beskattning enligt bestämmelserna i denna paragraf, skall till beloppet läggas ränta, beräknad enligt i 6 § första stycket angivna grunder. Lag (1984:1075)

9 §

  Vid tillämpning av denna lag skola tidigare till investeringsfond enligt denna lag avsatta medel anses ha tagits i anspråk före senare avsättningar. Lag (1984:1075)

10 §

  har upphävts genom lag (1990:344)

11 §

  har upphävts genom lag (1990:344)

12 §

  Skattemyndigheten skall upprätta förteckning över investeringsfonder enligt denna lag, därvid för kontrollen erforderliga uppgifter, såsom rörande medgivna fondavsättningar, ianspråktagna eller till beskattning återförda fondmedel och överlämnade garantiförbindelser, skola antecknas.

Ha till investeringsfond avsatta medel helt eller delvis tagits i anspråk för sitt ändamål, skall underrättelse härom av skattemyndigheten tillställas den kreditinrättning, som utfärdat garantiförbindelse, varom i 2 § andra stycket stadgas. Har fond allenast delvis tagits i anspråk, skall uppgift tillika lämnas å det garantibelopp, som därefter erfordras.

Har skattskyldig tecknat kontrakt om byggande av fartyg, vilket enligt kontraktet skall levereras inom tid, som gäller enligt 6 § andra stycket, och styrker den skattskyldige att han efter den tidpunkt, då försäljning som föranlett fondavsättningen ägt rum, fullgjort förskotts- eller dellikvid i enlighet med kontraktet, äger skattemyndigheten medgiva, att beloppet enligt avlämnad garantiförbindelse nedsättes med högst hälften av den sålunda fullgjorda likviden. Sådant medgivande må icke lämnas med mindre det med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden och övriga förliggande omständigheter skäligen kan antagas, att fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål. I samband med medgivande som nu sagts skall skattemyndigheten lämna underrättelse härom till den kreditinrättning, som utfärdat garantiförbindelsen, med uppgift tillika å det garantibelopp, som därefter erfordras.

Ha till investeringsfond avsatta medel delvis tagits i anspråk för sitt ändamål eller erfordras av annan orsak garantiförbindelse allenast å ett mindre belopp än tidigare, skall, därest garantiförbindelse å detta lägre belopp överlämnas, den ursprungliga förbindelsen återställas till den som överlämnat densamma. Har fondavsättningen i sin helhet tagits i anspråk för sitt ändamål, skall garantiförbindelsen återställas. Har den skattskyldige anskaffat fartyg och motsvarar anskaffningskostnaden -- i förekommande fall efter avdrag för tidigare åtnjutna avdrag för nedskrivning å värdet av rättighet till leverans av fartyget enligt ej fullgjort köpekontrakt -- lägst det å fonden innestående beloppet, må garantiförbindelsen, oaktat fonden ännu icke tagits i anspråk för sitt ändamål, efter skattemyndighetens beprövande återställas. Är anskaffningskostnaden för fartyget lägre än nyss sagts, må förbindelsen återställas, om den skattskyldige till skattemyndigheten överlämnar ny garantiförbindelse, lydande å belopp som motsvarar lägst hälften av vad som beräknas kvarstå å investeringsfonden, sedan denna tagits i anspråk för avskrivning å fartyget.

Det åligger skattemyndighet, till vilken garantiförbindelse överlämnats, att tillse att densamma i förekommande fall blir för sitt ändamål utnyttjad. Förbindelsen må dock icke tagas i anspråk för ett större belopp än som motsvarar hälften av till beskattning återförd fondavsättning. När garantiförbindelsen icke längre erfordras, skall densamma återställas. Lag (1990:344)

13 §

  Den, som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna lag eller som jämlikt 7 § tredje stycket övertagit sådan fond, är pliktig att vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättningen eller övertagandet ägt rum, och för varje påföljande beskattningsår, intill dess de avsatta eller övertagna medlen avförts ur fonden, foga uppgift enligt av riksskattenämnden fastställt formulär rörande avsättning av medel till fonden samt fondens användning och avveckling ävensom beloppet av enligt 2 § andra stycket lämnad garanti. Lag (1984:1075)

14 §

  har upphävts genom lag (1986:1308)