Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater

9 av 17 paragrafer (53 %) har ändrats i kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:80). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:202


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


5 §

  Tjänst på reservstat tillsätts av försvarsgrenschefen.

Tjänst på reservstat kungörs ledig till ansökan. Därvid gäller bestämmelserna i 10-12 §§ anställningsförordningen (1965:601).

Tjänst på reservstat tillsätts med fullmakt. Förordning (1979:1176)

9 §

  har upphävts genom förordning (1979:1176)

10 §

  Frågor om avskedande, avstängning eller läkarundersökning prövas av försvarsgrenschefen. I sådana ärenden tillämpas 13 § kungörelsen (1965:819) om tjänstetillsättning m.m. vid armén, marinen och flygvapnet. I ärenden om läkarundersökning gäller även bestämmelserna i 22-25 §§ anställningsförordningen (1965:601).

Bestämmelserna i 35 § anställningsförordningen gäller för den som är anställd på reservstat.

En tjänsteman på reservstat skall iaktta en uppsägningstid av sex månader. Den myndighet som prövar frågan om en anställnings upphörande får dock medge att anställningen upphör utan att föreskriven uppsägningstid iakttas. Förordning (1979:1176)

12 §

  Om avlöningsförmåner till personalen på reservstat finns bestämmelser i kollektivavtal. Förordning (1981:80)

13 §

  har upphävts genom förordning (1981:80)

14 §

  har upphävts genom förordning (1981:80)

17 §

  har upphävts genom förordning (1979:1176)

18 §

  Tjänsteman å reservstat skall vara pliktig underkasta sig ändring i bestämmelserna rörande avlönings- och pensionsförmåner. Kungörelse (1966:168).

19 § 1. En tjänsteman får inte samtidigt inneha militär eller civilmilitär tjänst och tjänst på reservstat samt får endast efter tillstånd av regeringen samtidigt inneha ordinarie eller extra ordinarie civil statligt reglerad tjänst som avses i 3 § anställningsförordningen (1965:601) och tjänst på reservstat. I fråga om förening av extra tjänst eller arvodestjänst och tjänst på reservstat gäller bestämmelserna i 30 § anställningsförordningen. Förordning (1979:1176)

20 §

  I fråga om talan mot myndighets beslut enligt denna kungörelse tillämpas 18 § allmänna verkstadgan (1965:600). Förordning (1979:1176)