Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:926). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Mätning och dräktighetsberäkning skola verkställas enligt de närmare föreskrifter, som utfärdas av Transportstyrelsen. Det åligger styrelsen tillse, att föreskrifterna överensstämma med de av Amerikas Förenta Stater antagna reglerna rörande mätning av fartyg för fart genom Panamakanalen.

Blanketter till mätbevis och mätbrev fastställas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1174)

3 §

  Har fartyg, sedan det försetts med mätbrev enligt denna kungörelse, genom ombyggnad eller annorledes undergått någon på avgiftsplikten inverkande förändring eller begagnas rum som uteslutits vid beräkningen av bruttodräktigheten eller för vilket avdrag gjorts vid bestämmandet av nettodräktigheten för annat ändamål än som utgjort förutsättning för uteslutningen eller avdraget, skall mätbrevet ofördröjligen återställas till Transportstyrelsen.

På begäran av ägaren eller befälhavaren må fartyg som avses i första stycket, i den utsträckning som prövas erforderlig, mätas om och förses med nytt mätbrev för fart genom Panamakanlen.
Förordning (2008:1174)

4 §

  Transportstyrelsen fastställer avgifter för mätning enligt denna kungörelse. Förordning (2008:1174)

5 §

  Bestämmelserna i 13--15 §§, 27 § andra stycket, 28--30 §§ och 33 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning skall gälla i tillämpliga delar. Förordning (1995:520)

6 §

  Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:926)